UPSAV

Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy

Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.

Meno školiteľa: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt: polimars@savba.sk