UPSAV

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

PhDr. Peter Dinuš, PhD., Ústav politických vied SAV, v.v.i., Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava, peter.dinus@savba.sk

Prezentácia kandidáta o jeho pôsobení vo Vedeckej rade Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Ako člen Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v. v. i., by som sa chcel podieľať na ďalšom rozvoji tohto pracoviska. Som dlhoročným vedeckým pracovníkom ÚPV SAV, v. v. i., ktorý si uvedomuje dôležitosť i zložitosť postavenia spoločenských vied v rámci Slovenskej akadémie vied a v rámci nich i postavenia ústavu politických vied. Skvalitňovanie vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej činnosti je cestou k napredovaniu našej organizácie i oprávnenosti zachovania a ďalšieho rozvíjania politologického bádania na pôde akadémie. K tomu patrí aj vedecká výchova rozvíjaná v rámci doktorandského štúdia, ktoré by malo pokračovať aj v budúcnosti. V týchto intenciách by som rád pôsobil v novej Vedeckej rade Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

V Bratislave 19.04.2023

PhDr. Peter Dinuš, PhD.