UPSAV

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Ústav politických vied SAV, v.v.i., Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava, norbert.kmet@savba.sk

Prezentácia kandidáta o jeho pôsobení vo Vedeckej rade Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Vo funkcii člena Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i. (VR ÚPV SAV, v.v.i.) budem okrem iného využívať doterajšie skúsenosti získané z pôsobenia v tomto ústavnom orgáne. K povinnostiam vyplývajúcim z členstva vo VR ÚPV SAV, v.v.i. budem pristupovať zodpovedne, budem objektívne hodnotiť všetky predložené materiály a následne odporúčať také opatrenia, ktoré budú smerovať k  rozvoju pracoviska. V prvom rade sa plánujem zaoberať vnútroústavnými záležitosťami. Predpokladám bezproblémovú spoluprácu medzi vedením ÚPV SAV, v.v.i. a VR ÚPV SAV, v.v.i. Na jednotlivých zasadnutiach VR ÚPV SAV, v.v.i. sa budem snažiť o to, aby som v prezentovaných postojoch zohľadňoval tiež názor Akademickej obce Ústavu politických vied SAV, v.v.i (AO ÚPV SAV, v.v.i.). Uvedomujem si, že k rozvoju pracoviska neodmysliteľne prispeje vzájomná dôvera a spolupráca, najmä medzi VR ÚPV SAV, v.v.i., vedením pracoviska a AO ÚPV SAV, v.v.i. Bez prirodzenej komunikácie sa však nevytvorí potrebný konsenzus na dosiahnutie hlavného cieľa, a tým je rozvoj a zachovanie ÚPV SAV, v.v.i., ako samostatného pracoviska v rámci SAV.  

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

V Bratislave 17.04.2023