UPSAV

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, jaroslav.mihalik@ucm.sk

V Trnave 12. mája 2023

VEC: Stručná písomná prezentácia kandidáta k jeho pôsobeniu vo Vedeckej rade ÚPV SAV, v.v.i.

Na základe dlhoročnej vedeckej, akademickej a kolegiálnej spolupráce s pracoviskom ÚPV SAV, v.v.i. ako aj jeho pracovníkmi a vedeckými zamestnancami vyjadrujem záujem o pokračujúcu spoluprácu na úrovni Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i., v ktorej aktívne pôsobím od r. 2019. Spolupráca nadväzuje aj na podpísané Memorandum o spolupráci medzi ÚPV SAV, v.v.i. a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave.
Domnievam sa, že moje doterajšie skúsenosti a zručnosti môžu obohatiť pracovisko ÚPV SAV, v.v.i. v oblasti vedeckej spolupráce, tvorivej činnosti ako aj spolupráce na iných úrovniach a fórach ako je napr. Slovenské združenie pre politické vedy, resp. publikačnej činnosti v recenzovaných periodikách či spoločné podávanie projektov v rámci grantových schém.
Rovnako sa domnievam, že vzájomná spolupráca a moje pôsobenie v rámci Vedeckej rady prispeje k zlepšovaniu postavenia odboru Politické vedy na našich pracoviskách, vrátane garancií finančných mechanizmov zo strany tak štátneho sektoru ako aj grantových inštitúcií.
Verím, že vzájomná spolupráca a integrita pomôžu prekonať nástrahy súčasného systému udeľovania akreditácií, resp. zvýšenú byrokratickú a administratívnu náročnosť procesov v oblasti vedy a tvorivej činnosti, resp. komplexu vysokoškolského vzdelávania.

Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.