UPSAV

Dynamika spoločenských zmien a ich odraz v politickom systéme na Slovensku

Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky, etc. na Slovensku v priebehu 20. storočia a v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.

Meno školiteľa: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt: polinok@savba.sk