Doktorandské štúdium


V júni 2012 na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR udelil minister školstva, vedy výskumu a športu Ústavu politických vied SAV akreditáciu pre doktorandské štúdium v odbore

3.1.8 Teória politiky


pre internú aj externú forme štúdia.

Garant: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Jean Monnet Chair
Spolugaranti: Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.

Doktorandi sú zapájaní priamo do riešenia kľúčových vedeckých úloh ústavu a vedení takto v module vedeckej výchovy k spracovaniu vlastnej dizertácie.

Tématické okruhy pre dizertačné projekty
Uchádzač volí konkrétny výsek z tématického okruhu, pre ktorý si pripraví vlastný projekt a prezentuje ho v rámci prijímacej skúšky.