PhDr. Zuzana POLÁČKOVÁ, CSc.


Telefón:+421 2 54789725  E-mail:polizaz@savba.sk

Životopis:

Narodená – 1961
1980 – 1984 – Filozofická fakulta UK Bratislava
1985 – 1986 – Editorka vo vydavateľstve Pravda v Bratislave
1986 – 1990 – Ekonomický ústav SAV
1987 – PhDr.
1990 – 1993 – Historický ústav SAV
1993 – 1996 – Slovenský inštitút pre medzinárodné štúdie MZV SR
1996 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)
1998 – CSc.

Výberová publikačná činnosť:

Tolerancia a multikulturizmus na Slovensku v 21. storočí. Stále aktuálne myšlienky a odkaz Ľudovíta Štúra pre súčasnú slovenskú spoločnosť. In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 111-122. ISBN 978-80-8152-450-9.

Problematika menšín na Slovensku v kontexte medzinárodného vývoja. In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV  2016, s. 256-274. ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van. The dwarf and the giant: Montenegrin-Russian relations and Montenegro´s ´cult of Russia´, c. 1700-2015. In Studia Politica Slovaca, 2016,  9, č. 1, s. 31-55. ISSN 1337-8163.

Milan Hodža, spoločnosť národov a menšiny : Milan Hodža a jeho menšinová politika s dôrazom na jej agrárnu a politickú dimenziu. In GONĚC, Vladimír - PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Bratislava : VEDA, 2015, s. 358-370. ISBN 978-80-224-1491-3

Assimilation versus Cultural Autonomy: The Struggle for the Czech and Slovak Minority Rights in the 20th Century. In Central European Papers, 2015, roč. 33, č.1, s. 51-62. ISSN 2336-3312

Maďarská menšina v procese transformácie po roku 1989: typológia prechodu od partikulárneho k občianskemu. In Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 22-40. ISSN 1337-8163

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van. Social democracy and the Hungarian minority in Slovakia 1918-1921. In Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 1, s. 5-16. ISSN 1337-8163

Tolerancia a multikulturizmus na Slovensku v 21. storočí. Stále aktuálne myšlienky a odkaz Ľudovíta Štúra pre súčasnú slovenskú spoločnosť. In Zborník abstraktov Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 5. (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

MARUŠIAK, J. - HALÁSZ, I. - GNIAZDOWSKI, M. (eds.): (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov vyšehradskej skupiny. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 219 s., ISBN 978-80-223-3874-5. In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 84-85. ISSN 1337-8163 (recenzia)

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN VAN, Pieter. Montenegro´s Gulf of Kotor as a historical border region: olitical rivalry, cultural competioin, and local co-existence in a long-term perspective. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2014, roč. 7, č. 1, s. 21- 42. ISSN 1337-8163.

Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí. Bratislava : Veda, 2013. 192 s. ISBN 978-80-224-1298-8

Špecifiká populizmu na Slovensku. In: GBÚROVÁ, Marcela - GOŇCOVÁ, Marta - KRNO, Svetozár - LEŠKA, Dušan - LYSÝ, Jozef - POLÁČKOVÁ, Zuzana - RYBÁŘ, Radovan - ŠTĚRBA, Radim - VALACH, Milan: Demokracie? Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 153-168. ISBN 978-80-210-6487-4.

Policy towards EthnicMinorities in Slovakia and in the V4 Counries in the Context of the European Union : three Possible Scenarios of Future Development. In MARUŠIAK, Juraj et al. Is Visegrad Still a Central European "Trade Mark"?  Bratislava : Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 111-123. ISBN 978-80-224-1319-0.

Etické a morálne otázky ako nevyhnutná súčasť menšinovej problematiky v 20. storočí. In KMEŤ, Norbert - SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického.  Bratislava ; Banská Bystrica : Ústav politických vied SAV : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 274-282. ISBN 978-80-89514-21-2.

Reakcia Rakúska na vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993. In LONDÁK, Miroslav et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013, s. 314-330. ISBN 978-80-224-1313-8.

POLÁČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. Montenegro Old and New:History, Politics, Culture, and the People. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2013, roč. 6, č. 1, s. 60-82. ISSN 1337-8163.

Špecifiká slovenskej demokracie - voľby vs. populizmus. In Voľby 2012 : kam kráčaš demokracia. Editori: Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová. Košice : Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach, 2013, s. 259-265. ISBN 978-80-8152-030-3.

The Role of National Minorities in International Relations and the Foreign policy of the SR. In MARUŠIAK Juraj –  POLÁČKOVÁ Zuzana et al.: Foreign Policy of the Slovak Republic : the impact of socio-cultural and institutional factors. Bratislava : Veda : Institute of Political Science SAS, 2013, p. 150-164. ISBN: 978-80-224-1305-3

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van. The bewilderment of a Scottish historian: R.W. Seton-Watson and the Hungarian minority in Slovakia, 1918-1923. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 1, s. 69-80. ISSN 1337-8163.

Minorities in the Present-Day European Discourse. In Congress Information. Europe of Nations. - Aveiro : Tipografia Lousanense, 2011, s. 173-174. ISBN 978-972-789-341-6.

Sčítanie ľudu z roku 1931 v I. ČSR - Analýza pojmu národ, národnosť a materinská reč. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2011, roč. 4, č. 1, s. 67-93. ISSN 1337-8163.

Pôsobenie sociálnych demokratov v Bratislave a vo Viedni a ich vzájomné vzťahy (predpoklady, kontext, význam). In ČAPLOVIČ, Miloslav et al. Slovensko v dejinách 20. storočia : kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. 1. vydanie. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2010, s. 131-142. ISBN 978-80-970434-1-4.

Menšinová otázka v medzivojnovom období v strednej Európe. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010, s. 352-366. ISBN 978-80-224-1168-4.

Democracy and Minority issues in Slovakia: Analyzing Western European Perspectives and Stereotypes. In Studies in Contemporary International Relations and Politics : new Europe and Beyond. - Leverkusen Opladen : Budrich Uni Press Ltd. Opladen and Farmington Hills, p. 190-204. ISBN 978-3-940755-65-0.

Reakcia politických strán v Českolovensku  na príchod ľavicovej emigrácie z Rakúska : kontexty, diskusia, dôsledky. In PETRUF, Pavol. Slovensko a Československo v XX. storočí : vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2010, s. 81-96. ISBN 978-80-970302-2-3.

Termín menšina a jeho interpretácia v spoločensko vednom diskurze v Európe a na Slovensku : genéza a relavantné kontexty. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 202-223. ISBN 978-80-224-1137-0.

Postavenie menšín v Rakúsku a Spoločnosť národov. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2010, roč. 46, s. 50-60. (2010 - Russian Academy of Sciences Bibliographies).

POLÁČKOVÁ, Zuzana - DUIN, Pieter van. Portugal and Slovakia in European comparison: Some historical, political and multicultural observations. Duin Pieter van. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2009, roč. 2, č. 2, s. 58-70. ISSN 1337-8163.

DUIN VAN, Pieter - POLÁČKOVÁ, Zuzana. Ferdinand Juriga a národná revolúcia v Bratislave (1918-1919). Poláčková Zuzana. In Ferdinand Juriga : ľudový smer slovenskej politiky. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovenská národná knižnica v Martine, 2009, s. 232-248. ISBN 978-80-224-1113-4.

Postoj Rakúska k augustovej invázii roku 1968. In LONDÁK, Miroslav - SIKORA, Stanislav. Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. - Bratislava : Veda, 2009, s. 399-414. ISBN 978-80-224-1095-3.

Maďarská menšina a jej vnímanie v západoeurópskej tlači. In: ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989. - Prešov : Universum, 2008, s. 147-166. ISBN 978-80-89046-54-6.

Národ v politike a diele Martina Rázusa. In: Martin Rázus politik, spisovateľ, a cirkevný činiteľ, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008, s.179-195. Ed.: Miroslav Pekník.

Nebezpečné stereotypy o postavení maďarskej menšiny na Slovensku. In Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti),II., Prešov, Universum, 2008, s.54-65.Ed.: Jana Šutajová.

The Situation of Roma in the Slovak Republic: A Brief Overview. In: Migration and The European Union. Favorita Papers, Diplomatic Academy of Vienna 2008, pp.100-116. Ed.: Hermann, Luc.

A szlovák-magyar kapcsolatok néhány európai uniós ország sajtójanak és tudományos szakirodalmának tükrében (Reflexia slovensko-maďarských vzťahov v tlači a vedeckej spisbe vybraných štátov EÚ). In Fórum Társadalomtudományi szemle, 2007/1, Komárno, s.143-165.

The Seeming Paradox of Austrian Foreign Policy: The Mutual Dependence of Austrian Neutrality and Integration Efforts. In: International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs. Domestic Politics in Central European Foreign Policies. Vol. XVI, No.2/2007, pp. 93-109.

Minorities in the Present-Day European Discourse. In: Marušiak Juraj, Poláčková Zuzana: Európske výzvy pre Slovensko. VEDA, vydavateľstvo SAV: Bratislava 2007, s. 121-132.

Nové prístupy a kontexty percepcie menšinovej otázky v Slovenskej republike vo vybraných štátoch Európskej únie. In: Evropská identita v podmínkách evropské integrace. Sborník z medzinárodní vědecké konference konané ve dnech 26. a 27. října 2006 v Opavě, ČR. Slezské zemské muzeum. Slezská univerzita v Opavě. Informační kancelář Rady Evropy v Praze, s.138-145.

Identita Maďarov na Slovensku. In: Patriotizmus a šovinizmus. Zborník z medzinárodnej konferencie Patriotizmus a šovinizmus, konanej dňa 9.10. 2007 pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Copyright Úrad vlády 2007. Edícia : Dialógy v EÚ, s. 101-107.

Identity of Hungarians in Slovakia In: Patriotism and Chauvinism. Zborník z medzinárodnej konferencie Patriotizmus a šovinizmus, konanej dňa 9.10. 2007 pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Copyright Úrad vlády 2007. Edícia : Dialógy v EÚ, s. 108-119.

Richard Coudenhove-Kalergi a ideovo-politické zázemie jeho projektu európskej integrácie. In: Goňcová, Marta (ed): Střední Evropa a evropská integrace. Centrum pro evropská studia. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 196. Brno, 2006, s. 95-108.

Against the red industrial terror!: The struggle of Christian trade unions in Austria and Czechoslovakia against socialist trade union and workplace domination, 1918-1925. In: Lex Heerma van Voss and Patrick Pasture, eds., The Christian Labour Movement in Europe: Comparative Perspectives, Amsterdam, International Institute of Social History, 2005, pp.127-173. Spoluautor: VAN DUIN, Pieter

Historické východiská slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí. In: Poláčková, Zuzana (ed.): Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. VEDA, vydavateľstvo SAV. Bratislava 2005, s. 414-434.

Nové prístupy a kontexty percepcie menšinovej otázky v Slovenskej republike vo vybraných štátoch Európskej únie ŠUTAJ Š. (Ed.) Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Universum Prešov, 2005, s. 40 – 50

Holandsko a Rakúsko: percepcia Slovenska a slovenskej spoločnosti. In: Štefan Šutaj (ed.) Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty, Universum, Prešov 2005, s. 152-159.

A nemzetközi nem állami intézmények és zsidó szervezetek szerepe az első világháború utáni kisebbségvédelem kialakulásában (Úloha medzinárodných neštátnych inštitúcií a židovských organizácií vo vytváraní ochrany menšín po prvej svetovej vojne In.:Fórum Társadalomtudományi Szemle 2005, r.VII. č. 3, s. 3-14

“K otázke vzniku československo-rakúskej hranice po I. svetovej vojne”. In: Historické štúdie 43, Historický ústav, Bratislava 2004, str. 111-134

„Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov“ (Institutionalisation of minority rights after WWI and The League of Nations), vedecká monografia pre interné potreby MZV SR, edícia štúdia a materiály, zošit XIV, vydáva Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2003, 78 p.

Bertha von Suttner und Graf Coudenhove –Kalergi. In: J.E. Glawischnigg (ed.). Krieg und Frieden. Harmannsdorf, 2003, s. 15-28.

Unification, Diversity and ethnic minorities in Europe. In: (ed), CABADA, Ladislav Contemporary Questions of Central European Politics, Plzeň, 2003, pp. 99-110. Spoluautor. VAN DUIN, Pieter

A Kisebbségi Kerdés- Európai Kerdés? A Magyar Kisebbség Panasz-Beadványai a Népszövetséghe. (Menšinová otázka – Európska otázka). In: Studia Caroliensia 2003/1-2, 4. roč., Budapest, s. 61-69.

Historical Background of Slovak –Austrian Relations. In: Slovak Foreign Policy Affairs.Vol. II, No.1, 2002, pp. 107-121

Distant Land in the Heart of Europe: Problems of Political Culture in Slovakia. In: Central European Political Science Review, vol. 2, num.6/2001, Quarterly of CEPSA, s. 138-151. Spoluautor. VAN DUIN, Pieter

Unterwerfung, Uberleben, Errettung. Die politische Psychologie des Rechtspopulismus in der postkommunistichen Slowakei. (Submission, survival, salvation: The political psychology of nationalist populism in post-communist Slovakia). In: EISMANN, Wolfgang (Hg.): Rechtspopulismus. Osterreichische Krankheit oder europaische Normalitat? Czernin Verlang, Wien 2001, pp. 129-149. Spoluautor. VAN DUIN, Pieter

Democratic Renewal and Hungarian Minority Question in Slovakia. From Populism to ethnic democracy? In: European Societies 2(3)2000, Routledge Journals, Oxon, UK, pp. 335-360. Spoluautor. VAN DUIN, Pieter

Postavenie menšín v Rakúsku a Spoločnosť národov. Minorities in Austria and The League of Nations. In: Studijní materiály oddělení pro výskum stěžejních otázek období 1945-1969/1970. K problémúm minorit USD, Praha 2000, s. 20-32.

Returning to Europe: Central Europe between Internationalization and Institutionalization. In: KATZENSTEIN, Peter (ed):Tamed Power. Germany in Europe. Cornell University Press. Ithaca and London 1998, pp.195-251, co-author

Rakúsko v roku 1945 (Austria in 1945). In: Prvé povojnové voľby v Strednej Európe, Bratislava 1998, s. 98-115.

The Slovak republic: Bridge between East and West. In: Katzenstein, P.J. (ed): Mitteleuropa. Between Europe and Germany. Berghahn Books. Oxford 1997, pp. 192-240. Spoluautori: Brzica Daneš.; Samson Ivo.

Prejavy nacionalizmu a menšinová otázka na Slovensku po roku 1989 (Manifestation of Nationalism and the Minority Question in Slovakia after 1989). In: Fenomén nacionalizmu v Strednej Európe, Opole 1997, s. 143-150.

Úvahy o stredoeurópskej integrácii a ich percepcia na Slovensku (Concepts of Central European Integration and their Reception in Slovakia). In: Línie a osobnosti zahranično-politického myslenia na Slovensku 19. 20. Storočí, Bratislava 1996, s. 17-43

Príchod utečencov z Rakúska do Československa v roku 1934 (TheArrival of Refugees from Austria in Czechoslovakia in 1934). In:Historický časopis, 40, nr. 5, 1993, s. 585-598.

Počiatky paneurópskeho hnutia a Slovensko (The Beginnings of the Pan-European Movement and Slovakia). In: Medzinárodné otázky, 1994, nr. 3, s. 3-39.