UPV SAV

Komisia vlády SR pre analýzu udalostí z rokov 1967 – 1970


V Ústave politických vied SAV je deponovaná zbierka kópii dokumentov vzťahujúcich sa k rokom 1967 - 1970. Je prístupná na štúdium.

Tento informatívny zoznam o obsahu jednotlivých archívnych kartónov bol vypracovávaný za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0627-12.


 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom