Mgr. Michael AUGUSTÍN


Telefón:+421 2 547 897 26  E-mail:michael.augustin.ma@gmail.com

Životopis:
Narodený 1991

2009-2012: bakalárske štúdium, európske štúdia, FF UFK v Nitre
2012-2014: magisterské štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2012 – Bc.
2014 – Mgr.
2014 – interný doktorand v Ústave politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Namiesto záveru: Urobiť zmenu opäť možnou. In DAUBNER, Peter. Metastázy globálneho kapitalizmu, Dialógy s ľavicovými intelektuálmi. - Martin : Matica slovenská, 2017, s. 125-132. ISBN 978-80-8128-182-2

Národný front po „normalizácii“: iný a predsa stále taký istý. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. - Trnava : UCM v Trnave, 2016, s. 144-160. ISBN 978-80-8105-826-4

Vysielanie zamestnancov: rovnaká pláca za tú istú prácu na tom istom mieste. In Pole, 23. januára 2017,  http://poleblog.sk/vysielanie-zamestnancov-rovnaka-placa-za-istu-pracu-tom-istom-mieste. ISSN 2453-9058

Nekonečný príbeh menšieho zla. In Pole, 5. mája 2017, http://poleblog.sk/nekonecny-pribeh-mensieho-zla/. ISSN 2453-9058.

AUGUSTÍN, Michael - SIVIČEKOVÁ, Jana. Práca ma musí baviť, pretože inde sa človek ani nemá možnosť zamestnať. In Pole, 11. mája 2017, http://poleblog.sk/praca-ma-musi-bavit-pretoze-inde-sa-clovek-nema-moznost-zamestnat. ISSN 2453-9058

AUGUSTÍN, Michael - DAUBNER, Peter - LIKAVČAN, L. Tri sondy do súčasnej politickej situácie na Slovensku : Politologická štúdia. In Pole, 28. marca 2017, http://poleblog.sk/tri-sondy-do-sucasnej-politickej-situacie-slovensku. ISSN 2453-9058

Čo ukázalo testovanie piatakov základných škôl? In Pole, 1. februára 2017, http://poleblog.sk/co-ukazalo-testovanie-piatakov-zakladnych-skol/. ISSN 2453-9058

Benoît Hamon, neočakávaný víťaz primárok francúzskych socialistov. In Pole, 30. januára 2017, http://poleblog.sk/benoit-hamon-neocakavany-vitaz-primarok-francuzskych-socialistov/. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Zhrnutie projektu pracujúci chudobní. Analýza rozhovorov v komparatívnej perspektíve. In Pole, 21. augusta 2017, http://poleblog.sk/zhrnutie-projektu-pracujuci-chudobni-analyza-rozhovorov-komparativnej-perspektive. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Ak sa aj človek narobí, mal byť to mať zaplatené. Nie drieť ako mulica a za pár korún. In Pole, 21. júna 2017, http://poleblog.sk/sa-aj-clovek-narobi-mal-byt-mat-zaplatene-nie-driet-mulica-za-par-korun/. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Nemáš prácu, nemáš chlieb. Viem, čo to znamená. In Pole, 6. júna 2017, http://poleblog.sk/nemas-pracu-nemas-chlieb-viem-co-znamena/. ISSN 2453-9058

SIVIČEKOVÁ, Jana - AUGUSTÍN, Michael. Keď by sme prestali robiť nočné a víkendy, nezarobíme nič. In Pole, 24. mája 2017, http://poleblog.sk/ked-by-prestali-robit-nocne-vikendy-nezarobime-nic/. ISSN 2453-9058

Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2017, roč. X, č. 1, s. 97-98. ISSN 1337-8163

Teoretické kontexty krízy demokracie. Postdemokracia - východisko alebo slepá ulička v teóriách demokracie? In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 423-436. ISBN 978-80-8152-450-9.

Tiene a rezíduá sociálneho občianstva vo verejných službách. In Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia. - Košice : UPJŠ, 2015, s. 283-293. ISBN 978-80-8152-359-3.

Manda, V. – Sťahel, R. – Pružinec, T.: Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. In Philosophica Critica, 2, č. 1, 2016, s. 89-93. ISSN 1339-8970.

Moslimská politická otázka. In Pravda, 6.2.2016, 26, č. 30, s. 41. ISSN 1335-4051.

Všetci nie sú extrémisti. In Pravda, 20.4.2016, 26, č. 91, s. 31. ISSN 1335-4051.

Sansculoti na námestiach. In Pravda, 13.5.2016, 26, č. 111, s. 29. ISSN 1335-4051.

Európa potrebuje znovu poznať, čo je to nádej : rozhovor s Michelom Wieviorkom. In Pravda, 5.3.2016, 26, č. 54, s. 16-18. ISSN 1335-4051.

Orgie lobizmu v Británii. In Pravda, 12.9.2016, 26, č. 212, s. 29. ISSN 1335-4051.

Francúzsko obnovuje islam. In Pravda, 9.8.2016, 26, č. 185, s. 37. ISSN 1335-4051.

Plebiscitná demokracia. In Pravda, 7.7.2016, 26, č. 157, s. 31. ISSN 1335-4051.

M. Market Metaphor as an Issue of Political Language and Practice. In Politologický časopis, roč. 2015, č. 3, s. 238-254. ISSN 1211-3247

Predhovor. In Eseje o sociálnom občianstve. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 7-12. ISBN 978-80-558-0898-7

Teórie demokracie v súčasnom politologickom výskume. In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 4-16

Postdemokracia: východisko alebo slepá ulička v teóriách demokracie. In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 9. (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

BLAHA, Ľ. a kol.: Európsky sociálny model - čo ďalej? Bratislava: VEDA, 2014, 480 s., ISBN 978-80-224-1396-1 In: In Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č 1, s. 109-113 (recenzia)

Departementálne voľby vo Francúzsku a Front National. In <http://www.noveslovo.sk/c/Departementalne_volby_vo_Francuzsku_a_Front_National>

Verejno-súkromné partnerstvá alebo Opatrne s PPP. In http://www.noveslovo.sk/c/Verejno_sukromne_partnerstva_alebo_Opatrne_s_PPP

Európsky sociálny model: čo ďalej? In http://www.noveslovo.sk/c/Europsky_socialny_model_co_dalej_0

Jeremy Corbyn: enfant terrible britských labouristov. In http://www.noveslovo.sk/c/Jeremy_Corbyn_enfant_terrible_britskych_labouristov

Le Penovej front mení kurz. In Pravda, 24.03.2015, roč. XXV, č. 69, s. 31. ISSN 1335-4051

Socialistický pravičiar. In Pravda, 31.10.2015, roč. XXV, č. 252, s. 41. ISSN 1335-4051

Scenáre pre Európu. In Pravda, 24.11.2015, roč. XXV, č. 271, s. 37. ISSN 1335-4051

Zvykajme si. In Pravda, 03.10.2015, roč. XXV, č. 228, s. 31. ISSN 1335-4051

Tesáky žltého tigra. In Pravda, 2015, roč. XXV, č. 6, s. 31. ISSN 1335-4051

Aj o zajtrajšku. In Pravda, 03.02.2015, roč. XXV, č. 27, s. 31. ISSN 1335-4051

Demokracia sa môže brániť. In Pravda, 12.08.2015, roč. XXV, č. 186, s. 31. ISSN 1335-4051

Cameronove dilemy. In Pravda, 11.05.2015, roč. XXV, č. 106, s. 29. ISSN 1335-4051

Politika ústupkov. In Pravda, 03.06.2015, roč. XXV, č. 126, s. 31. ISSN 1335-4051

Demokrati. In Pravda, 18.05.2015, roč. XXV, č. 112, s. 29. ISSN 1335-4051

Utečenci, o ktorých sa nehovorí. In Pravda, 27.07.2015, roč. XXV, č. 172, s. 27. ISSN 1335-4051

AUGUSTÍN, Michael – Leško, Erik: Postdemokracia v Európskej únii. In Interpolis'13 (Zborník vedeckých prác). Banská Bystrica: Belianum, 2013, s. 11-16. ISBN 978-80-557-0708-2.

Crouch, Colin: Post-Democracy. In Studia Politica Slovaca, roč. 6, 2013, č. 1, s. 109-112.
ISSN 1337-8163, 2013,  (recenzia)

Drulák, Petr: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. In Studia Politica Slovaca. 2014, roč. 7, 2014, č. 2, s. 92-94. ISSN 1337-8163, (recenzia).

Kritika neoliberálnej paradigmy a systémové alternatívy ku kapitalizmu. In: <http://www.noveslovo.sk/c/Kritika_neoliberalnej_paradigmy_a_systemove_alternativy_ku_kapitalizmu>