Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ


Telefón:+421 2 54789726  E-mail:jana.sivicekova@gmail.com

Životopis:
Narodená: 1988

2008 - 2011: bakalárske štúdium, politológia, FF UCM v Trnave
2011 -  Bc.
2011-2013: magisterské štúdium, politológia, FSV UCM v Trnave
2013 - Mgr.
2013 – interná doktorandka Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:
Myslenie Andreja Siráckeho v kontexte spoločenského diania v 50. a 60. rokoch 20. storočia. In Studia Politica Slovaca, 2016, 9, č. 2, s. 42-49. ISSN 1337-8163.

Andrej Sirácky, významný národno-kultúrny dejateľ v dejinách vojvodinských Slovákov. In Slováci v zahraničí, 2015, roč. 32, s. 54-65, ISSN 0081-0061

Predhovor. In Kubánska revolúcia : Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti. Editor: Jana Sivičeková. Bratislava : Veda, 2015, s. 7-13, ISBN 978-80-224-1458-6

Od Ľ: Štúra k A. Siráckemu? In Zborník abstraktov Kam kráčaš, demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 7, (abstrakt príspevku na domácej konferencii)

MARTINKOVIČ, M.: Politické myslenie Novej školy. Občiansko-národný program Slovenských novín. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2015, 222 s., ISBN 978-80-970494-7-8. In: Studia Politica Slovaca, 2015, roč. 8, č. 2, s. 87-90, ISSN 1337-8163, (recenzia)

Dni Milana Hodžu. In Správy SAV, roč. 51, č. 4, s. 25, ISSN 0139-6307, (informácia)

Andrej Sirácky v kontexte inštitucionalizácie sociológie na Slovensku. In: HUBÁLEK, Tomáš (Ed.): Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentu doktorských studijních programu v oblasti společenských věd, Olomouc: Nakladatelství Wolters Kluwer, s. 408-417.

Ranné obdobie politického myslenia Andreja Siráckeho. In: Studia Politica Slovaca, 2014, VII., č. 2/2014, s. 35-50.

Andrej Sirácky, významný národno-kultúrny dejateľ v dejinách vojvodinských Slovákov In: Slováci v zahraničí,  2015, 32, s. 54-65. ISSN 00810061

SIVIČEKOVÁ, Jana. Kto bol Andrej Sirácky. In: Nové slovo. 10.12.2014 (online). Dostupné na internete: http://www.noveslovo.sk/c/Kto_bol_Andrej_Siracky