Konkurz – doktorandské štúdium 2016


Na tejto stránke bude zverejnený konkurz na miesta v dennom a externom

doktorandskom štúdiu na Ústave politických vied SAV


odbore politológia

pre akademický rok 2016/2017

Požiadavky:
Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (ciele, metódy, hypotézy, podrobná osnova, zoznam literatúry, zdrojov a materiálov k téme) v rozsahu cca 5 strán. Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej činnosti, doklady o umiestnení v ŠVOUČ, ŠVK a iných odborných súťažiach.
Prezentovanie diplomovej magisterskej práce (uchádzač prinesie prácu na konkurz, na záver konkurzu mu bude vrátená).
Načrtnúť predstavu o svojej participácii na vedeckom živote ÚPV SAV.

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent 2. stupňa študijného programu politológia, alebo príbuzného študijného programu (najmä relevantného k špecializovanej téme dizertácie).

Anotácie tematických okruhov pre projekty dizertačných prác
(Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu.)

Osobnosti slovenskej politiky 20. storočia
Politické aktivity konkrétnej vybranej osobnosti a jej pôsobnosť a prínos v politickom myslení, v konkrétnych politických inštitúciách a konkrétnom prostredí, vo vnútroštátnej politike, v politickej žurnalistike, apod., prípadne jej zahraničný dosah. Intelektuál v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a intelektuálnych aktivít zvolenej konkrétnej osobnosti. Osobnosť kultúry v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a kultúrnych aktivít konkrétnej osobnosti.

Minulosť, súčasnosť, budúcnosť vybraných elementov politického systému na Slovensku
Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky, etc. na Slovensku v priebehu 20. storočia, v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.

Slovensko a Európske spoločenstvá/Európska únia v prvej polovici 90. rokov 20. storočia
Slovenská „cesta do Európy“ (prípadne v stredoeurópskej komparácii). Európske smerovanie Slovenska v aktivitách vlády a parlamentu SR, v programoch a konkrétnych aktivitách politických strán. Poznávanie inštitúcií európskej integrácie a absencia poznania. Počiatky vedeckých analýz európskej integrácie v slovenskom prostredí. Obrazy ES/EÚ v slovenských médiách. Cesta do Európy a slovenský volič. Euroregióny a Slovensko. Etc. Prípadné presahy až do momentu pristúpenia SR do EÚ alebo do súčasnosti.

Kryštalizácia slovenskej politiky na prahu 90. rokov 20. storočia
Premeny v slovenskej politike od novembra 1989 do uplatnenia výsledku volieb 1994. Formovanie základných štruktúr a procesov slovenskej politiky až do bodu prvej relatívnej stabilizácie. Politický pluralizmus, politické strany, transformácia orgánov moci, presadzovanie demokratických princípov a nástrojov, sociálna transformácia, hľadanie novej zahraničnej orientácie a zaistenia medzinárodnej bezpečnosti SR, prepojovanie na európske štruktúry. Politické myslenie, politické zmýšľanie a nálady, regionálne dimenzie, menšinová dimenzia. Prekonávanie rezíduí prednovembrových pomerov vrátane dobového podceňovania či prehliadania takých rezíduí. Konfrontácia s vývojom susedných štátov.

Straníckosť v kontexte politického vývoja po roku 1989
Cieľom je zobraziť jej rôzne formy a ako ju využívajú politické strany a záujmové skupiny na presadenie si vlastných cieľov. Konkrétne príklady: zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, ekonomika. Potrebné je identifikovať, ako spomínané politické a záujmové skupiny operujú s daným pojmom, a či ich hlásenie sa k určitému politicko-ideovému smeru je len deklaratívne, alebo samy prispievajú k jeho argumentačnému rozvoju.

Cirkvi v premenách spoločnosti na prahu 21. storočia
Predmetom výskumu by malo byť sledovanie, ako presadzujú cirkvi a náboženské spoločnosti svoje predstavy a ciele o spoločnosti a akým spôsobom ich realizujú. Dôležité je sledovať, nakoľko sú ich názory totožné s relevantnými politickými stranami a ako sa vzájomne podporujú. Pri náraste inklinácie ku konzervatívnejším ideovo-politickým prúdom je podstatné porovnanie  prezentovaných názorov na Slovensku s inými európskymi štátmi.

Politika susedstva SR  
Vzťahy SR so susednými štátmi. Historické a súčasné aspekty bilaterálnych, resp. multilaterálnych vzťahov Slovenska so susednými štátmi, koncipované multidimenzionálne - z perspektívy politickej, ale aj bezpečnostnej, ekonomickej a sociálno-kultúrnej. Zámerom je identifikovať postavenie Slovenska a  jeho susedov v regióne strednej Európy a hlavné trendy vo vývoji bilaterálnych medzištátnych vzťahov v podmienkach európskej integrácie.

Subregionálna spolupráca v Európe - tradície a aktuálne trendy
Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.

Cirkvi v politike, cirkevná politika
Jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti v slovenskej politike 20. storočia. Cirkvi v politike konkrétnych politických strán. Konfesionálne viazané politické strany a politické a záujmové organizácie. Špecifické postavenie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Úloha konkrétnych činiteľov ECAV v slovenskej politike, v slovenskej spoločnosti a kultúre v 20. storočí.

Prevencia etnických konfliktov a genocíd v 20. storočí
Konkrétna téma dizertácie sa má zamerať na vymedzenie konkrétneho etnického konfliktu a komplexných skúseností z neho, eventualitu hrozby genocídy či reálnych znakov genocídy v danom konflikte. Na tomto vyhodnotení postaviť pokus o princípy a prostriedky prevencie etnického konfliktu a genocídy.

Menšinové práva v Európe po roku 1989
Konkrétna téma dizertácie sa zameria na konkrétny región a konkrétnu fázu riešenia rozporu medzi teritoriálnou integritou  a suverenitou existujúceho štátu a požiadavkami na sebaurčenie, na možnosti záruk pre danú menšinu, na aktuálne nebezpečenstvo uplatnenia kolektívnych práv, na možnosti aplikovania európskych inštitúcií pre daný rozpor.