Vedecká rada


Predseda  


 
Interní členovia  

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Juraj.Marusiak@savba.sk

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Vladimir.Gonec@savba.sk
Externí členovia  

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 Marcela.Gburova@upjs.sk
Katedra politológie, Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dr. Karen Henderson, PhD.

 karen.henderson@fses.uniba.sk
Ústav európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

 karpaty84@gmail.com
Katedra politológie a euroázijských štúdií,
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína
filozofa v Nitre