Ústav politických vied SAV


Ústav politických vied vznikol 1. 3. 2002 z Politologického kabinetu SAV na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. februára 1990.

Poslaním Ústavu politických vied SAV je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach.

Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.

Práca kolektívu interných a extérnych riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.