UPV SAV

Ústav politických vied SAV


Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.

Podľa zakladacej listiny zo dňa 28. 3. 2018 a § 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, sa právna forma Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied dňom 1. 7. 2018 zmenila zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.). Na základe novelizácie zákona o SAV (č. 270/2018 Z. z.), sa Ústav politických vied SAV, v.v.i. dňom 26. 9. 2018 znovu stal štátnou organizáciou s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorú mal pred 1. 7. 2018.

Poslaním Ústavu politických vied SAV je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.

Práca kolektívu interných a externých riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom