Mgr. Milena SOKOLOVÁ, PhD. (rod. Zelenáková)


Telefón:+421 2 54789725  E-mail:polimize@savba.sk

Životopis:

Narodená 1979

1997 – 2003 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2003 – Mgr.
2004 – Ústav politických vied SAV
2009 – PhD.

Výberová publikačná činnosť:

Cirkevnopolitické otázky Slovenska v kontexte budovania samostatného štátu po roku 1993. In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť.  Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 441- 469. ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

The Role of Church and Religion in the Social Development of Slovakia after 1993. In LONDÁK Miroslav – MICHÁLEK Slavomír – WEISS Peter et al.: Slovakia : A European Story.  Bratislava : VEDA Publishing House SAS : Institute of History SAS, 2016, s. 204-220. ISBN 978-80-224-1522-4.

Známy i neznámy Samuel Zoch : konferencia o významnej osobnosti slovenskej medzivojnovej politiky a spoločnosti. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 4, s. 14. ISSN 0139-6307.

Diskontinuita v kontinuite - Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku : na prelome tisícročí. In LONDÁK, Miroslav et al.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV 2013, s. 546-559. ISBN 978-80-224-1313-8.

II. 1. Martin Rázus a otázka politickej angažovanosti evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v medzivojnovom období. In JURÁŠ, Ján - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - HANULA, Matej (prekl.). Sláva šľachetným II : Evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012, s. 41-51. ISBN 978-80-7140-393-7.

Vavro Šrobár v konštitučnom procese Evanjelickej cirkvi a.b. na Slovensku. In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2012, s. 495-507. ISBN 978-80-224-1210-0.

Odkaz záujmov Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku v parlamentných prejavoch Fedora F. Ruppeldta. In Fedor Ruppeldt : život a dielo. Kovačka Miloš. - Žilina - Martin : Cirkevný zbor ECAV, Slovenská národná knižnica, 2011, s. 92-99. ISBN 978-80-970993-1-2.

Perspektívy a výzvy Vyšehradskej skupiny - budúcnosť regionálnej spolupráce strednej Európy : medzinárodné vedecké konferencie. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 140-141. ISSN 1337-8163.

Od vzniku Česko-Slovenska po začiatok 21. storočia (1918-2010) : od vzniku Česko-Slovenska po koniec druhej svetovej vojny (1918-1945) : od konca druhej  svetovej vojny po november 1989 (1945-1989) : od novembra 1989 po začiatok 21. storočia (1989-2010). In Historický atlas evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, a. s., 2011, s. 87-145. ISBN 978-80-7140-365-4.

Rozdelenie bratislavského evanjelického a.v. cirkevného zboru na národnostnom princípe v roku 1924. In Fenomén Bratislava : zborník z vedeckej konferencie 21. – 22. septembra  2010 Bratislava. Editor Matej Medvecký. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 85-108. ISBN 978-80-89335-39-8.

Miesto a úloha Ivana Dérera vo vývoji evanjelického a. v. cirkevného školstva v medzivojnovom období. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010, s. 477-494. ISBN 978-80-224-1168-4.

Pelikánovstvo v Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku. In MERVART, Jan - STŘEDOVÁ, Veronika. České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. - Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2009, 269-276. ISBN 978-80-7405-064-0.

Vybrané aspekty vnímania Ferdinanda Jurigu u evanjelických politicky činných kňazov. In Ferdinand Juriga : ľudový smer slovenskej politiky. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovenská národná knižnica v Martine, 2009, s. 266-279. ISBN 978-80-224-1113-4.

Historické základy a koncepcie cirkevnej autonómie a vybrané aspekty jej vývoja na Slovensku. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 247-267. ISBN 978-80-224-1137-0.

Nacionálna otázka v Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v medzivojnovom období. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. - Ústí nad Orlicí, Hradec Králové : Oftis, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 69-76. ISBN 978-80-7405-32-9.

Cirkevno-politické dilemy Martina Rázusa. In Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Bratislava, Ústav politických vied SAV, VEDA: 2008, s. 74 – 86. Ed.: Miroslav Pekník.

Postoj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k otázke rozšírenia Českobratskej cirkvi evanjelickej na územie Slovenska po roku 1918. In Národ – cirkev – štát. Bratislava, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Centrum pre európsku politiku, Historický ústav SAV: 2007, s. 128 – 143. Ed.: Tatiana Ivantyšynová.

Evanjelická a. v. cirkev v politických súradniciach Slovenska v medzivojnovom období. In: Česko – slovenská historická ročenka 2006, Masarykova univerzita, Brno: 2006, s. 225 – 235.

Postoj evanjelickej a. v. cirkvi k riešeniu židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. In: Nižňanský, Eduard (ed.): Z dejín holokaustu a jeho popierania. Acta Historica Posoniensia VII. Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra všeobecných dejín, Bratislava: 2007, s. 131 – 144.

Evanjelická a. v. cirkev na Slovensku v procese európskej integrácie. In: Gbúrová, Marcela (ed.): Európske občianstvo a národná identita. Prešov, Slovacontact : 2006, s. 158 – 166.

A Csehszlovák Köztársaság megalakulása és a szlovákiai ágostai hitvallású evangélikus egyház. In: Fórum Társadalomtudományi szemle, roč. 5, 2003, č. 4, s. 161- 168.