Výberové konania SAV


Predseda  Slovenskej akadémie vied
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

Ústav politických vied SAV, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4


Požadované kvalifikačné predpoklady: minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedeckopedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent; minimálnym kvalifikačným predpokladom pri obsadzovaní miesta riaditeľa  prevažne infraštruktúrnej organizácie je ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom  predmetu činnosti organizácie,
 
Požadovaná prax v riadiacej pozícii: minimálnou požadovanou praxou je trojročná prax v riadení (v zmysle minimálne IV. stupňa riadenia podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť: i) životopis vo formáte Europass, ii) doklady o doterajšej riadiacej praxi, iii) doklady o výsledkoch vedeckej práce (vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača); iv) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizácie, v) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie, vi) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak ide o cudzinca predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje), vii) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.
S úplným znením vnútorných predpisov je možné sa oboznámiť na webovom sídle  SAV "výberové konanie“
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions

Najneskorší dátum a miesto na podanie žiadosti o účasť na výberovom konaní a zaslanie všetkých  povinne predkladaných dokladov:

Žiadosti zasielajte do 30. augusta  2018 na adresu:
Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať –Výberové konanie“
Zároveň prosím uviesť názov organizácie a pracovnú pozíciu.

 

Dokumenty

  • Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied