Akademická obec


Zoznam členov Akademickej obce Ústavu politických vied SAV1
(stav k 20. 11. 2018)1. Dr. Dirk Mathias DALBERG, M. A.

2. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.

3. Prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc.

4. Doc. PhDr. Vladimír GONĚC, DrSc.

5. Mgr. Lucia HLAVATÁ

6. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.

7. Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

8. Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.

9. PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.

10. Ing. Eleonóra PETROVIČOVÁ

11. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ

12. Mgr. Matyás SZURI


Juraj Marušiak, PhD.
Poverený predseda Vedeckej rady ÚPV SAV


___________________________
1 Podľa zákona o SAV č. 133/2002, časová verzia predpisu účinná od: 26. 9. 2018, sa v § 6, ods. 3 uvádza:

„Akademickú obec organizácie tvoria a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí 1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť a 3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia“