UPV SAV

Akademická obec


Zoznam členov Akademickej obce Ústavu politických vied SAV1
(stav k 16. 09. 2019)


1. Dr. Dirk Mathias DALBERG, M. A.

2. Mgr. Michal BARAN

3. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.

4. Doc. PhDr. Vladimír GONĚC, DrSc.

5. Mgr. Petra GRIGELOVÁ

6. Mgr. Lucia HLAVATÁ

7. Mgr. Ondrej HRONEC

8. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.

9. Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

10. Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.

11. PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.

12. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ

13. Mgr. Matyás SZURIJuraj Marušiak, PhD.
Predseda Vedeckej rady ÚPV SAV


___________________________
1 Podľa zákona o SAV č. 133/2002, časová verzia predpisu účinná od: 26. 9. 2018, sa v § 6, ods. 3 uvádza:

„Akademickú obec organizácie tvoria a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí 1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť a 3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia“.
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom