Vyhlásenie o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi


Vydavateľom časopisu Studia Politica Slovaca (SPS) je Ústav politických vied SAV. Časopis vedie redakčná rada časopisu, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel publikačnej etiky a dodržiavanie kvality publikovaných príspevkov. Etické štandardy, ktorých dodržiavanie vyžaduje redakcia SPS, sú v súlade s medzinárodne uznávanými etickými smernicami.

Publikačná etika

Publikačná etika je základný dokument, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov v činnosti časopisu. Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu SPS (autori, recenzenti, redakčná rada, šéfredaktor, výkonná redakcia, vydavateľ). Hlavným cieľom publikačnej etiky je zaistiť maximálnu kvalitu, objektivitu a transparentnosť časopisu a dbať na súlad publikovaných textov s platnými právnymi predpismi, zamedziť porušovaniu autorských práv, plagiátorstvu, opakovanému použitiu dát a zasielaniu príspevkov viacerým vydavateľom, či zneužitiu výsledkov vedeckej práce. Naplneniu týchto cieľov slúži vymedzenie práv a povinností autorov, resp. ostatných zúčastnených strán.

Práva a povinnosti autorov
Práva a povinnosti vydavateľa a redakcie
Práva a povinnosti recenzentov
Postup pri riešení prípadov neetického konania

Publikačná etika časopisu Studia Politica Slovaca vychádza zo zásad etického kódexu publikačnej praxe, ktorý je zakotvený v Elsevier Ethics in Research and Publication.