UPSAV

Konkurz - doktorandské štúdium 2021


Ústav politických vied SAV v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ vyhlasuje konkurz na miesta v dennom a externom

doktorandskom štúdiu na Ústave politických vied SAV

odbore politológia

pre akademický rok 2021/2022.


Prihlášku treba podať na študijné oddelenie Filozofickej fakulty UPJŠ do 31. mája 2021.

Konkurz prebehne v zasadacej miestnosti Ústavu politických vied (Bratislava, Dúbravská cesta 9) na prelome júna a júla 2021. Na konkurz budete pozvaní osobitne listom.
 
Požiadavky pri konkurze:
Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (ciele, metódy, hypotézy, podrobná osnova, zoznam literatúry, zdrojov a materiálov k téme) v rozsahu cca 5 strán. Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej činnosti, doklady o umiestnení v ŠVOUČ, ŠVK a iných odborných súťažiach.
Prezentovanie diplomovej magisterskej práce (uchádzač prinesie prácu na konkurz, na záver konkurzu mu bude vrátená).
Načrtnúť predstavu o svojej participácii na vedeckom živote ÚPV SAV.

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent 2. stupňa študijného programu politológia, alebo príbuzného študijného programu (najmä relevantného k špecializovanej téme dizertácie).

Anotácie tematických okruhov pre projekty dizertačných prác

(Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu. Je vhodné vstúpiť vopred do kontaktu s koordinátorom doktorandského štúdia: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. Odporúčame rozhovor s koordinátorom ešte pred podaním prihlášky. Dohodnite si mailom konzultáciu.)

Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou
Vybraný koncept politickej filozofie alebo vybraná osobnosť politickej filozofie a vzájomný vzťah s aplikačnou sférou politickej programatoriky, rešp. reflexia v reálnom politickom živote.

Osobnosti slovenskej politiky 20. storočia
Politické aktivity konkrétnej vybranej osobnosti a jej pôsobnosť a prínos v politickom myslení, v konkrétnych politických inštitúciách a konkrétnom prostredí, vo vnútroštátnej politike, v politickej žurnalistike, apod., prípadne jej zahraničný dosah. Intelektuál v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a intelektuálnych aktivít zvolenej konkrétnej osobnosti. Osobnosť kultúry v politike, konfrontácia a vzájomné ovplyvňovanie politických a kultúrnych aktivít konkrétnej osobnosti.

Minulosť, súčasnosť, budúcnosť vybraných elementov politického systému na Slovensku
Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky, etc. na Slovensku v priebehu 20. storočia, v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.

Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy
Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.

Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky (osobnosti, inštitúcie)
Jednotlivé objekty (problémy, sociálne konflikty, inštitúcie, etc.) zamerania sociálneho myslela a ich reflexia, analýza prínosu konkrétnych osobností (v prípadnej komparácii).

Straníckosť v kontexte politického vývoja po r. 1989
Cieľom je zobraziť jej rôzne formy a ako ju využívajú politické strany a záujmové skupiny na presadenie si vlastných cieľov. Konkrétne príklady: zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, ekonomika. Potrebné je identifikovať, ako spomínané politické a záujmové skupiny operujú s daným pojmom, a či ich hlásenie sa k určitému politicko-ideovému smeru je len deklaratívne, alebo samy prispievajú k jeho argumentačnému rozvoju.