UPSAV

Konkurz - doktorandské štúdium 2022

Ústav politických vied SAV, v.v.i. v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ, vyhlasuje konkurz na miesta v dennom a externom

doktorandskom štúdiu na Ústave politických vied SAV, v.v.i.

v študijnom odbore politické vedy

pre akademický rok 2022/2023.

Prihlášku treba podať na študijné oddelenie Filozofickej fakulty UPJŠ do 31.08.2022.
Konkurz prebehne v zasadacej miestnosti Ústavu politických vied SAV (Bratislava, Dúbravská cesta 9) 14.09.2022 o 13.00 hod. Na konkurz budete pozvaní osobitne listom.
 
Požiadavky pri konkurze:
Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (ciele, metódy, hypotézy, podrobná osnova, zoznam literatúry, zdrojov a materiálov k téme) v rozsahu cca 5 strán. Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej činnosti, doklady o umiestnení v ŠVOUČ, ŠVK a iných odborných súťažiach.
Prezentovanie diplomovej magisterskej práce (uchádzač prinesie prácu na konkurz, na záver konkurzu mu bude vrátená).
Načrtnúť predstavu o svojej participácii na vedeckom živote ÚPV SAV.

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent 2. stupňa študijného programu politológia, alebo príbuzného študijného programu (najmä relevantného k špecializovanej téme dizertácie).

Anotácie tematických okruhov pre projekty dizertačných prác
(Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu. Je vhodné vstúpiť vopred do kontaktu s koordinátorom doktorandského štúdia: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.  Odporúčame rozhovor s koordinátorom ešte pred podaním prihlášky. Dohodnite si mailom konzultáciu.)

Politická filozofia v konfrontácii s politickou programatorikou a politickou praxou
Vybraný koncept politickej filozofie alebo vybraná osobnosť politickej filozofie a vzájomný vzťah s aplikačnou sférou politickej programatoriky, resp. reflexia v reálnom politickom živote.

Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky
Jednotlivé objekty zamerania sociálneho myslela a ich reflexia (sociálno-ekonomické problémy, triedny boj, sociálny útlak, inštitúcie, etc.), kapitalizmus a jeho marxistická analýza, otázka sociálnej revolúcie, konkrétne osobnosti sociálneho a politického myslenia a ich prínos (v prípadnej komparácii).

Ideológia a propaganda po roku 1989
Hlavné smery a metódy ideologického pôsobenia a ovplyvňovanie vedomia obyvateľstva po roku 1989 (médiá, inštitúcie, cirkvi a náboženské spoločnosti, politické strany etc.), politická propaganda, jej formy a miesto v súčasnom spoločensko-politickom systéme.

Straníckosť v kontexte politického vývoja po r. 1989
Cieľom je zobraziť jej rôzne formy a ako ju využívajú politické strany a záujmové skupiny na presadenie si vlastných cieľov. Konkrétne príklady: zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, ekonomika. Potrebné je identifikovať, ako spomínané politické a záujmové skupiny operujú s daným pojmom, a či ich hlásenie sa k určitému politicko-ideovému smeru je len deklaratívne, alebo samy prispievajú k jeho argumentačnému rozvoju.

Dynamika spoločenských zmien a ich odraz v politickom systéme na Slovensku
Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky, etc. na Slovensku v priebehu 20. storočia a v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.

Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy
Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.