UPSAV

Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.

Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Autor:JAŠŠOVÁ Eva – SEČÍK Ivan (zost.)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Ústav politických vied SAV – Paneurópska vysoká škola
Rok vydania:2014
Počet strán:352

ISBN 978-80-224-1425-8