UPSAV

Mgr. Kristína VALÁŠKOVÁ

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:valaskova.kristina@gmail.com
Životopis:

Narodená: 1992

2012 – 2015: bakalárske štúdium, učiteľstvo občianskej náuky a učiteľstvo dejepisu, PdF UK v Bratislave
2015: Bc.
2015 – 2017: magisterské štúdium, učiteľstvo občianskej náuky a učiteľstvo dejepisu, PdF UK v Bratislave
2017 : Mgr.
2017 – 2021: externá doktorandka PdF UK v Bratislave
2020 : interná doktorandka Ústav politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Recenzia: Dinušová, D. a kol.: José Martí a súčasnosť. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, 240 s., ISBN 978-80-224-1912-3. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2022, roč. 15, č. 2, s. 50-53. ISSN 1337-8163.