UPSAV

Mgr. Michal BARAN

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:michal.baran@savba.sk
Výberová publikačná činnosť:

Dôsledky zavedenia elektronickej voťby na volebný a stranícky systém. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Editori Andrea Čajková, Daniel Klimovský, Natália Brovina Mulinová ; recenzenti Jozef Vlčej, Martin Švikruha, Boris Dzuria,. Trnava: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, s. 129-134. ISBN ISBN 978-80-572-0167-0

Zmeny vo volebnom systéme, ako nástroje zvyšovania volebnej účasti. In 2020: Začiatok dekády zmien? : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 4. 12. 2020. Editori Katarína Duffeková, Benita Feketeová, Katarína Lörincová ; recenzenti Tatiana Tökölyová, Gabriel Eštok. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021, s. 320-331. ISBN 978-80-574-0015-8

BARAN, Michal. Snyder, T.: Cesta do neslobody, Rusko, Európa, Amerika = Snyder, T.: The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. XII, č. 2, s. 130-134. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Cesta do neslobody : Rusko, Európa, Amerika / Timothy Snyder. - Bratislava : Premedia, 2018. - ISBN 9788081595981.