UPSAV

PD. Dr. phil. habil. Dirk Dalberg, M.A.

PD. Dr. phil. habil. Dirk Dalberg, M.A., Ústav politických vied SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, SK-84104 Bratislava,  dirk.dalberg@savba.sk

riaditeľ ÚPV SAV v.v.i.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Ústav politických vied SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
SK-84104 Bratislava
juraj.marusiak@savba.sk


Bratislava, 9. mája 2023

Kandidatúra do Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i

Vážený pán riaditeľ,
uchádzam sa o miesto vo Vedeckej rade ÚPV SAV, v.v.i.

Od roku 2016 pracujem na tomto ústave. Predtým som pôsobil na vysoké škole Saskej Polície a na Univerzite Pardubice. Svoju dizertáciu som obhájil v roku 2011 na Filozofickej Fakulte TU Dresden. V roku 2022 som sa habilitoval na TU Chemnitz.
Môj vedecký výskum sa zaoberá politickým myslením vo všeobecnosti a českým a slovenským politickým myslením osobitne. Zameriavam sa predovšetkým na obdobie od polovice 19. storočia do súčasnosti. V rámci tohto výskumu sa zaoberám aj teóriami demokracie a intelektuálnymi dejinami.
Jeden z mojich cieľov je, rozšíriť a upevniť pracovné vzťahy nielen s nemeckými vedeckými inštitúciami ako napr. Univerzita Leipzig, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa a Technická Univerzita Chemnitz ale aj s politologickými ústavmi v iných zemiach. Spojené s tým je ďalším cieľom môjho pôsobení v VR ÚPV zlepšiť a upevniť pozíciu ústavu v rámci SAV a medzi politologickými ústavami a katedrami v Slovenskej Republike ale aj na medzinárodnej úrovni. K tomu účelu je napr. treba vypracovať cieľavedomú a transparentnú publikačnú stratégiu pracovníkov ústavu a profilovať časopis Studia Politica Slovaca.
S ohľadom na záverečnú hodnotiacu správu o akreditácii v roku 2022 by som chcel okrem toho prispieť k spresneniu disciplinárneho profilu inštitútu. Treba je vypracovať strednodobý ale aj dlhodobý plán ústavu, to znamená, čo sa má dosiahnuť nie len v nasledujúcich troch až štyroch rokoch ale aj v nasledujúcim obdobie.

S pozdravom

PD. Dr. phil. habil. Dirk Dalberg, M.A.