UPSAV

PhDr. Ľuboš BLAHA, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:lubos.blaha@gmail.com
Životopis:

Narodený 1979

1998 – 2003 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica,
1999 – 2004 – Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava,
2003 – Mgr.
2004 – Mgr.
2004 – PhDr.
2004 – interný doktorand v Ústave politických vied SAV
2004 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV.

Výberová publikačná činnosť:

Che. 1. vyd. Bratislava : R FREE PRESS, 2023. 367 s. ISBN 978-80-974097-5-3

Kde udělali soudruzi z Bruselu asi chybu? In Svrchovanost zprava i zleva / Zvrchovanosť sprava aj zlava. - Praha : Dauphin, 2022, s. 237-264. ISBN 978-80-7645-315-9.

Che Guevarov odkaz a jeho vybrané súvislosti s José Martím. In DINUŠOVÁ, Dominika et al. José Martí a súčasnosť. Bratislava: Ústav politických vied SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021, s. 138-203. ISBN 978-80-224-1912-3.

Transformácia slovenskej ľavice v rokoch 1989 – 1993. In Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993. - Bratislava: Ústav politických vied SAV: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 456-485. ISBN 978-80-224-1920-8.

Antiglobalista. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV 2018. 459 s. ISBN 978-80-244-1628-3

Slovensko a otázka sociálneho štátu. In PEKNÍK Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 364-388. ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

Sociálne práva, liberalizmus a globalizácia. In Eseje o sociálnom občianstve. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 65-76. ISBN 978-80-558-0898-7

(Post)moderná spoločnosť a systémové príčiny mediálnej manipulácie: existuje cesta von? In Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Ústav politických vied SAV - Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy - Veda, 2014, s. 165-187. ISBN 978-80-224-1425-8.

Môže Európska únia zachrániť sociálny štát? In Európsky sociálny model - čo ďalej? - Bratislava : VEDA, 2014, s. 102-137. ISBN 978-80-224-1396-1.

Predhovor. In Európsky sociálny model - čo ďalej?  Bratislava : VEDA, 2014, s. 7-19. ISBN 978-80-224-1396-1.

The EU as a different galaxy? In Queries - The European Progressive Magazine, 2014, č. 4, s. 81. ISSN 2032-9113.

John Rawls a Robert Nozick: návrat zmluvných teórií. In NOVOSÁD, František – SMREKOVÁ, Dagmar (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram 2013, s. 690-715. ISBN 978-80-8101-679-0.

Die slowakische SMER - Europas erfolgreichste Partei der Linken Mitte? Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10136.pdf>.

Angela a jej smrteľné objatie. In <http://www.noveslovo.sk/c/Angela_a_jej_smrtelne_objatie>.

Fašisti patria do basy. In <http://www.aktuality.sk /clanok/240576/nazor-lubosa-blahu-fasisti-patria-do-basy/>.

Kladivo na čarodejnice? In <http://www.aktuality.sk/clanok/241351/komentar-lubosa-blahu-kladivo-na-carodejnice/>.

Kotlebizácia je väčšia hrozba ako Kotleba. In <http://www.aktuality.sk/clanok/240828/komentar-lubosa-blahu-kotlebizacia-je-vacsia-hrozba-ako-kotleba/>.

Matičiar, ktorého si budem vždy vážiť. In <http://www.noveslovo.sk/c/Maticiar_ktoreho_si_vzdy_budem_vazit>.

Priprav sa na čudný svet, synček môj! In <http://www.noveslovo.sk/c/Priprav_sa_na_cudny_svet_syncek_moj>.
Zabudnite na Stalina, súdruhovia! In <http://www.noveslovo.sk/node/55986>.

Základný európsky príjem pre všetkých: dozrel čas? In Slovo : spoločensko-politický týždenník, 4.4.2013. ISSN 1335-468X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.noveslovo.sk/c/Zakladny_europsky_prijem_pre-vsetkych_dozrel_cas>.

Zavri si oči, Ježiš, idú Vianoce! In Aktuality. Sk. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.aktuality.sk/clanok/242408/komentar-lubosa-blahu-zavri-si-oci-jezis-idu-vianoce>.

Matrix kapitalizmu blíži sa revolúcia? 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2011. 176 s. ISBN 978-80-224-1230-8.

Marx stále živý! In DINUŠ, Peter. Spor o Marxa. - Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011, s. 105-139. ISBN 978-80-224-1229-2.

Ekonomická demokracia: nádej pre budúcnosť? In Svet v bode obratu : systémové alternatívy kapitalizmu koncepcie, stratégie, utópie. Editori Dinuš Peter, Hohoš Ladislav. - Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011, s. 70-103. ISBN 978-80-224-1227-8.

Obrana liberalizmu alebo niekoľko poznámok ku kritickej teórii uznania Marka Hrubca. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 1, s. 108-122. ISSN 1337-8163.

Polená štrajkujúcim : názor. In Pravda, 6.12.2012, roč. XXII, č. 281, s. 35. ISSN 1335-4051.

Perspektívy sociálneho štátu v Európe. In Evropská politická společnost. Goňcová Marta a kolektív. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 153-178. ISBN 978-80-210-5354-0.

Paradoxy prosperity : hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie. II. Sládkovičovo : Vysoká škola visegrádu s.r.o., 2010. 184 s. Edícia vedecké monografie VŠS. ISBN 978-80-89267-48-47.

Paradoxy prosperity : hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie. I. Sládkovičovo : Vysoká škola visegrádu s.r.o., 2010. 160 s. Edícia vedecké monografie VŠS. ISBN 978-80-89267-48-4.

Sociálna spravodlivosť = čisté úsilie + potreby. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 110-143. ISBN 978-80-224-1137-0.

Analytický marxizmus a problematika spravodlivosti. In DINUŠ, Peter et al. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava : Veda, 2010, s. 131-154. ISBN 978-80-224-1131-8.

Kritika mediálnej manipulácie zo strany radikálnej ľavice. In Symbióza médií a politiky : zborník zo seminára s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. Zostavovateľ E. Jaššová, K. Orban, D. Šmihula. - Bratislava : Ústav politických vied SAV v Bratislave, 2009, s. 130-141. ISBN 978-80970353-0-3.

Späť k Marxovi?: (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 528 s. ISBN 978-80-224-1077-9.

Analytický maxizmus a problematika spravodlivosti. In Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. - Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2009, s. 94-113. ISBN 978-80-8106-016-08.

Ľavica versus pravica (ideologický boj na začiatku tretieho tisícročia). In: Marta Goňcová a kol.: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno: MU 2008, s.179 – 204.

BLAHA, Ľuboš, Lexmann, M.: O čom bola bratislavská Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie? In: Studia Politica Slovaca, 2008, 1, č. 1,  s.140 – 151.

Chomského kritika mediálnej manipulácie. In: Veda, média, politika, zborník príspevkov z konferencie „Globalizácia, veda, vzdelávanie, média, politika“, VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislava, 2008, s. 147 – 166. Eds.: Milan Brňák, Eva Jaššová, Miroslav Pekník.

Prečo európska ľavica odmieta ústavnú zmluvu? In: Gburová, M. (ed.): Európskej občianstvo a národná identita. Prešov, 2006, s. 283-291.

Šesť mýtov vnucovaných občanom. (2) In: VEREJNÁ SPRÁVA č. 18/2006, s. 28-30

Šesť mýtov vnucovaných občanom. (1) In: VEREJNÁ SPRÁVA č. 17/2006, s. 21-23

Chomského kritika médií v kocke. In: SLOVO č. 37/2006, s. 12-13

Kľúčová úloha ideológie v modernej spoločnosti. In: SLOVO č. 25/2006, s. 11

Keď sloboda prestáva byť slobodou. SLOVO, ročník VIII./2006, číslo 11, s. 12

Politika = záujmy + ideológia! SLOVO, ročník VIII./2006, číslo 10, s. 12

Social Justice: Problems and Perspectives. In: Revista de Stiinte Politice. Nr.6-7, 2005. Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2005, s. 9 -23.

Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2006. 164 s.

Americká liberálna ľavica. In: SLOVO 29/2002

Je obhájiteľný štát ako nočný strážnik? In: SLOVO 28/2002

Demokracia – moderná dogma. In: SLOVO 31-32/2001