UPSAV

PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:polipek@savba.sk
Životopis:


Narodený 1950

Filozofická fakulta Karlova univerzita, Praha
1989 - PhDr.
Do roku 1990 – športovec, archivár
1990 – 1993 – pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave
1993 po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)
1993 – CSc.
1998 – po súčasnosť riaditeľ Ústavu politických vied SAV

Výberová publikačná činnosť:

Cesty slovenskej politiky pred vznikom Česko-Slovenska. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. I. časť. Bratislava: Ústav politických vied SAV: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 19 - 187. ISBN 978-80-224-1904-8.

Slovenská politika po roku 1989. In Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993. Bratislava: Ústav politických vied SAV: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 19-116. ISBN 978-80-224-1920-8.

Zástoj Antona Štefánka v slovenskej politike pred vznikom Česko-Slovenska. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 18- 82. ISBN 978-80-224-1818-8.

Alexander Dubček's return to politics after November 1989. In Alexander Dubček and Politics with a Human Face. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, p. 161-165. ISBN 978-80-224-1840-9.

K slovensko-českým vzťahom pred vznikom Česko-slovenska. In Slováci v československých légiách (1914 - 1917 - 1920) : venované pamiatke PhDr. Mariána Hronského, DrSc. (1940-2012). - Bratislava : Veda : Ústav politických vied SAV, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-224-1637-5

Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920 : výstava Nadácie M.R. Štefánika. Výstavu autorsky pripravili: Bohumila Ferenčuhová, Ján Fuska, Samuel Jovankovič, Miroslav Pekník, Pavel Šesták, Ferdinand Vrábel. Nadácia M.R. Štefánika : Ústav politických vied SAV, 2016. 1 CD. ISBN 978-810-972465-0-1

Milan Hodža - štátnik a politik, novinár, publicista a vedecký pracovník : Putovná výstava. Výstavu autorsky pripravili: Vladimír Goněc, Miroslav Pekník, Ferdinand Vrábel. obec Sučany : Ústav politických vied SAV : Nadácia Milana Rastislava Štefánika, 2017

Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. I. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9 (I. časť)

Predhovor: Milan Hodža - mnohorozmerná osobnosť politiky. In GONĚC, Vladimír - PEKNÍK, Miroslav a kol.: Milan Hodža ako aktér medzinárodných vzťahov. Bratislava : VEDA, 2015, s. 13-26. ISBN 978-80-224-1491-3.

T. G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska. In Život plný neklidu : sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, s. 125-143. ISBN 978-80-87782-33-0.

Úvod. In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2012, s. 9-10. ISBN 978-80-224-1210-0.

Vavro Šrobár a formovanie slovenskej politiky. In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2012, s. 11-136. ISBN 978-80-224-1210-0.

Za Mariánom Hronským. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 145-146. ISSN 1337-8163.

Dr. Ivan  Dérer - osobnosť slovenskej a československej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010, s. 15-81. ISBN 978-80-224-1168-4.

Tendencie vývoja politického systému. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2010, roč. 3, č. 2, s. 3-53. ISSN 1337-8163.

Ferdinand Juriga v politických súradniciach svojej doby. In Ferdinand Juriga : ľudový smer slovenskej politiky. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovenská národná knižnica v Martine, 2009, s. 15-51. ISBN 978-80-224-1113-4.

Ferdinand Juriga. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2009, roč. 2, č. 2, s. 81-94. ISSN 1337-8163.

T.G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy [seriál], 2010, roč. 3, č. 1, s. 87-100. ISSN 1337-8163.

K politickým aspektom slovensko-českých vzťahov pred vznikom Československa. In: Vedecký obzor, 2009, roč. 1, č. 1, s. 79-88. ISSN 1337-9054.

Návrat Alexandra Dubčeka do politiky po novembri 1989. In: Alexander Dubček politik, štátnik, humanista. Editori Laluha Ivan, Petrovičová Eleonóra, Pekník Miroslav. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009, s. 261-265. ISBN 978-80-224-1099-1.

Slovenské národné povstanie a verejnosť po roku 1989. In: Slovenské národné povstanie 1944 : súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Editor Miroslav Pekník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV Bratislava : Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, 2009, s. 425-453. ISBN 978-80-224-1090-8

Hronský Marián – PEKNÍK, Miroslav: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2008, 384 s.

K výskumu slovenskej politiky a médií v Ústave politických vied SAV. In: Veda, média a politika. Zborník príspevkov z konferencie Globalizácia, veda, vzdelávanie, media, politika. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2008, s. 261 – 284. Eds.: Milan Brňák, Eva Jaššová, Miroslav Pekník.

Politik Milan Hodža a slovenská tlač v čase od sarajevského atentátu do vypuknutia prvej svetovej vojny. In: Milan Hodža politik a žurnalista. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2008, s. 73 – 89. Ed.: Miroslav Pekník.

Úvod. In: Milan Hodža a agrárne hnutie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2008, s. 7 – 14. Ed.: Miroslav Pekník.

Milan Hodža vo svelte výskumu po roku 1989. Odkaz pre súčasnú politiku a otázka ďalšieho smerovania Dní Milana Hodžu. In: Milan Hodža a agrárne hnutie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2008, s. 23 – 31. Ed.: Miroslav Pekník.

Osobnosti slovenskej politiky. Martin Rázus. In: Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV – Slovenská národná knižnica 2008, s. 10 – 27. Ed. Miroslav Pekník.

Milan Hodža and Slovak Politics in the Pre-War Months of 1914 and during the First Phase of the War. In: PEKNÍK Miroslav (ed.):  Milan Hodža statesman and politician. VEDA, Publisher of SAS: Bratislava 2007, s. 139-164.

K úlohe ideové zdroje a línie slovenskej politiky. In: PEKNÍK, MIROSLAV (ed.): Verejná mienka a politika. Historické vedomie slovenskej spoločnosti. Bratislava, VEDA – vydavateľstvo SAV 2006, s. 7-16.

Miesto Milana Hodžu v slovenskej politike a smerovanie k prestavbe strednej Európy pred I. svetovou vojnou. In: PEKNÍK, MIROSLAV (ed.): Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Bratislava, VEDA – vydavateľstvo SAV 2006, s. 28-52.

Výskum zahraničnej politiky Slovenskej republiky a medzinárodných vzťahov v ÚPV SAV. In: Verejná mienka a politika.

Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky. VEDA, vydavateľstvo SAV. Bratislava 2005, s. 9 – 24. Editor M. Pekník, s. 9-24.

K profilu slovensko-českých vzťahov. In: „Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu...“ Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 345 – 368. Zostavil Norbert Kmeť

Dni Milana Hodžu 2005. Martinské pripomenutie výnimočnej postavy slovenskej histórie a politiky. In: Správy SAV, č. 7-8, 2005, s. 9. Spoluautorka: Eleonóra Petrovičová

Úvod k odbornej časti konferencie. In: Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po II. svetovej vojne. Medzinárodná konferencia k nedožitým 80. narodeninám Alexandra Dubčeka. November 2001. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2004, s. 28 – 33.

Úsilie slovenských politikov o konštituovanie SNR v predvojnových mesiacoch roku 1914. In: Slovenská národná rada 1848-1918–1943-1993 (Výberová bibliografia a zborník príspevkov zo slávnostného seminára pod názvom Historické výročia Slovenskej národnej rady 20. novembra 2003 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.). Banská Bystrica: ŠVK 2003.

K slovenskej politike 2001 (január-august 2001). In: Pekník, M. (ed.: Česká a slovenská společnost za normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Česko-Slovenské vztahy. Slovensko-České vzťahy. Liberecký seminár 2002. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2002, s. 221-259.

Slovenská národná identita a čechoslovakizmus. In: Európa medzi identitou a integritou. Prešov 2002, s. 249-259.

Názory na riešenie slovenskej otázky pred prvou svetovou vojnou. In: Základy slovenskej štátnosti. Zostavil: D. Čaplovič, J. Chovanec. Bratislava 2002, s. 23-26.

Zahranično – politické postavenie Slovenska . In: Zborník podkladových štúdií k Vízii vývoja Slovenska do roku 2020. Bratislava: Prognostický ústav SAV, september 2002. Grant Vlády SR (PÚ SAV), s. 24-38. Spoluautori: Kiss Jozef; Marušiak Juraj; Duleba Alexander; Kmeť Norbert; Krejčí Oskar, Poláčková Zuzana; Šebesta Štefan; Šmihula Daniel

Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914 a v prvom období vojny. In: Pekník Miroslav a kol.: Milan Hodža – štátnik a politik. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2002, s. 131-155.

Názory na riešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny a smerovanie slovenskej politiky ku vzniku Česko-Slovenska. In: Pekník Miroslav a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 89-119.

Slovenská politika a pokus o konštituovanie Slovenskej národnej rady v roku 1914. In: Pekník M. a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s.334-346.

Cesty čechoslovakizmu pred prvou svetovou vojnou. In: Pekník M. a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 515-527.

Formovanie politickej scény na Slovensku pred parlamentnými voľbami v roku 1994. In: Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1998, 1999. Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická – Katedra dějepisu, Politologický kabinet SAV (Bratislava), Liberec 2000, s. 159-171.

K profilu slovensko-českých vzťahov pred prvou svetovou vojnou. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Zborník štúdií. Eds. M. Podrimavský, D. Kováč. HÚ SAV, Bratislava 1999, s. 87-99.

Slovenská politika na začiatku prvej svetovej vojny. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Zborník štúdií. Eds. M. Podrimavský, D. Kováč. HÚ SAV, Bratislava 1999, s. 316-333.

Pokus o utvorenie Slovenskej národnej rady roku 1914. In: Národná rada v kontexte slovenských dejín. 150. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady. Ed. J. Žatkuliak. Bratislava: Národná rada SR a Slovenská historická spoločnosť pri SAV 1999, s. 39-45.

Štátoprávne snahy a politickoprogramová orientácia za uznanie národnej svojbytnosti. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. Zv. I. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 4. kapitola, s. 323-417. Editor Miroslav Pekník Spoluautor: Podrimavský Milan

Vo víre „Veľkej vojny“ v zápase za nový štát. In: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. Zv. I. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 5. kapitola, s. 419-516. Editor Miroslav Pekník. Spoluautor Marián Hronský

Úsilie slovenských politikov a konštituovanie SNR v predvojnových mesiacoch roku 1914. In: Pekník Miroslav (Zost.): Slovenské národné rady. Bratislava: Národné literárne centrum - Dom slovenskej literatúry, 1998, s. 33-44.

K slovensko-českým vzťahom pred 1. svetovou vojnou. Zborník z vedeckých seminárov: Česko-slovenské vzťahy, Slovensko-české vzťahy, VI.-VII. Liberec 1996-1997, s. 44-59.

Názory na riešenie slovenskej otázky za 1. svetovej vojny mimo rámec samostatného Česko-Slovenska. Zborník so seminárov: Česko- -slovenské vzťahy, Slovensko-české vzťahy, VI.-VII. Liberec 1996-1997, s. 60-67.

Príspevok bol prvý raz publikovaný v internom vedeckom zborníku – Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945.

Vojenské veliteľstvo východ, Trenčín 1992. K profilu slovenskej politiky v čase prvej svetovej vojny. In: Slovensko a Maďarsko v rokoch 1918-1920. Martin, Matica slovenská 1996, s. 18-31.

Názory na riešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny mimo rámec samostatného Československa. In: Línia a osobnosti zahraničnopolitického myslenia. Bratislava 1996, s. 45-52. Príspevok bol prvý raz publikovaný v internom vedeckom zborníku – Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945. Vojenské veliteľstvo východ, Trenčín 1992.

Ohlas sarajevského atentátu v slovenskom prostredí. In: Od Sarajeva k velké válce. Zborník zv. 1. Praha 1995, s. 91-103.

T. G. Masaryk a niektoré aspekty slovensko-českých vzťahov za prvej svetovej vojny. In: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvkůz mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.-24. září 1994 na zámku v Liblicích u Mělníka. Praha 1995, s. 227-236.

K formovaniu a postojom politických strán a hnutí na Slovensku pred voľbami roku 1990. In: Aktuální problémy demokratizace postkomunistických státůstřední Evropy. (Sborník příspěvků z vědecké konference, uspořádané Českou spoločností pro politické vědy v květnu 1994 v Praze). Praha, Česká společnost pro politické vědy při AV ČR 1995, s. 45-59.

Hra o parlament. Formovanie politickej scény na Slovensku pred voľbami 1994. Literárny týždenník, roč. VII., č. 38 zo 16. septembra 1994, s. 1 a s. 12-13.

Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914. In: Milan Hodža – štátnik a politik. (Materiály z vedeckej konferencie, Bratislava, 15.-17. septembra 1992). 2. rozšírené a doplnené vydanie. Zborník. Bratislava, VEDA SAV 1994, s. 72-84. Editor: Miroslav Pekník.

K politickým aspektom slovensko-českých vzťahov pred vznikom Česko-Slovenska. In: Česko-slovenské vztahy a střední Evropa. Zborník. Mezinárodní politologický ústav, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno 1994, s. 5-18.

HZDS a tí druhí. Názory, fakty, súvislosti. Literárny týždenník, roč. VI., č. 26 z 25. júna 1993, s. 12-13.

Cesta čechoslovakizmu. Literárny týždenník, roč. VI., č. 17 z 23. apríla 1993, s. 12.

Názory na riešenie slovenskej otázky za 1. svetovej vojny mimo rámec česko-slovenskej politickej orientácie. In: Vojensko-politické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945. Zborník. Trenčín VVV 1992.

Slovenská politika v Uhorsku a kryštalizácia jej politických koncepcií krátko pred vznikom 1. svetovej vojny. Slovensko v politickom systéme Československa. Zborník SNR a HÚ SAV, Bratislava 1992.

Milan Hodža a slovenská politika v predvojnových mesiacoch roku 1914. In: Milan Hodža štátnik a politik. (Referáty z vedeckej konferencie). Bratislava 14.-16. septembra 1992. Bratislava, Politologický kabinet SAV a VVPŠ 1992.

Bola to šanca pre Slovensko. (Stručné zhrnutie politického vývoja na Slovensku pred voľbami 1990). In: Cestami česko-slovenské vzájemnosti. Sborník. Liberec 1991-92.

Bol to „iba“ pokus. Úsilie slovenských politikov o ustanovenie SNR v roku 1914. Literárny týždenník, roč. V., č. 46, 1992. Súčasť seriálu o SNR.

Ferdinand Juriga a SNR. (Upravený príspevok zo seminára o Jurigovi v októbri 1991 vo Vajnoroch). Literárny týždenník, roč. V., č. 40 z 26. septembra 1992, s. 11.

Sarajevo – a čo ďalej? Slovenská politika na rozhraní mieru a vojny v roku 1914. In: Literárny týždenník, roč. V., č. 39 z 19. septembra 1992, s. 12-13.

Bola to šanca pre Slovensko. Pokus o zhrnutie politického vývoja na Slovensku pred voľbami v roku 1990. Literárny týždenník, roč. V., č. 24 zo 6. júna 1992, s. 12-13.

Spojiť sa – ale s kým? In: Literárny týždenník, roč. V., č. 11 z 11. apríla 1992, s. 10. Súčasť série článkov o geopolitickom postavení Slovenska v strednej Európe.

Čo treba uznať i pripomenúť. In: Literárny týždenník, roč. IV., č. 48 z 29. novembra 1991, s. 10-11.

Tak sa rodila spoločná republika. In: Slovenský denník, roč. I., č. 165 z 27. októbra 1990, s. 3