UPSAV

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje

Anotácia
Politické aktivity sú limitované existujúcimi spormi a sú súčasťou konkrétneho historického vývoja. Slovensko len za posledných asi sto rokov prešlo niekoľkými radikálnymi politickými zmenami. Sú spojené so strednodobými časovými úsekmi, keď jedna generácia mohla zažiť život v dvoch alebo aj viacerých druhoch politických režimoch a konšteláciách. Počas každej generácie sa vytvárali nové podoby politického a verejného života. Toto vedie k výrazným zmenám v sebadefinovaní nielen v politickej ale i v ďalších sférach verejného života, okrem iného v kultúre a vo vede. Dôležitým impulzom k zásadným zmenám patria ideológie, ktoré prerámcovávajú hodnotenie minulosti a definovanie iných a vytvárajú nové polia kolektívnej predstavivosti. Cieľom projektu bude séria analýz politického, verejného a akademického diskurzu ako sa v nich prejavujú dobové mocenské a ideologické vplyvy pri vytváraní morálne definovaného sebaobrazu a obrazu druhých.

Koordinátor:
Ústav politických vied SAV, v.v.i.

Členovia riešiteľského kolektívu:
Ústav politických vied SAV, v.v.i.:
Priv.-Doz. Dr. phil. habil Dirk Dalberg
Mgr. Tomáš Ďuriš
Mgr. Petra Grigelová, PhD.
Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Mgr. Vanda Koczkásová
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Sociologický ústav SAV, v.v.i.:
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Katedra filozofie a politológie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.  
Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová – Lampl, PhD.
Doc. Mgr. László Öllös, PhD.