UPSAV

Akademická obec

Zoznam členov Akademickej obce Ústavu politických vied SAV, v.v.i.1
(stav k 01.12.2023)

 
1. Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

2. Ing. Silvia CÁPAYOVÁ, PhD.

3. Priv.-Doz. Dr.phil. habil. Dirk Mathias DALBERG

4. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.

5. Mgr. Petra GRIGELOVÁ, PhD.

6. Ing. Jana HUDECOVÁ

7. PhDr. Elena KLÁTIKOVÁ

8. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.

9.  Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.

10. Mgr. Veronika ORAVCOVÁ, PhD.

11. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ, PhD.

12. Mgr. Peter TELEPČÁK

13. Sanja ZLATANOVIĆ, PhD.
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
predseda Správnej rady
ÚPV SAV, v.v.i.


___________________________
1 Podľa zákona o SAV č. 133/2002, časová verzia predpisu účinná od: 1. 1. 2022, sa v § 6, ods. 3 uvádza:

Akademickú obec organizácie tvoria a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí 1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 2. vykonávajú v organizácii niektorú z hlavných činností podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. 346/2021 Z. z.)  a 3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu (§ 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.)