UPSAV

Akademická obec

Zoznam členov Akademickej obce Ústavu politických vied SAV1
(stav k 16. 06. 2020)
 
1. Mgr. Michal BARAN

2. Dr. Dirk Mathias DALBERG, M. A.
 
3. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.
 
4. Doc. PhDr. Vladimír GONĚC, DrSc.
 
5. Mgr. Petra GRIGELOVÁ
 
6. Mgr. Lucia HLAVATÁ
 
7. Mgr. Ondrej HRONEC
 
8. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.
 
9. Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.
 
10. Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.
 
11. PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.
 
12. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ
 
13. Mgr. Matyás SZURI
 
 
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc..
Predseda Vedeckej rady ÚPV SAV


___________________________
1 Podľa zákona o SAV č. 133/2002, časová verzia predpisu účinná od: 26. 9. 2018, sa v § 6, ods. 3 uvádza:

„Akademickú obec organizácie tvoria a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí 1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť a 3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia“.