UPSAV

Akademická obec

Zoznam voličov pre voľbu členky / člena Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i.1
(stav k 11. 07. 2022)

1. Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

2. Mgr. Michal BARAN

3. Dr. Dirk Mathias DALBERG, M. A.

4. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.

5. Mgr. Ondrej HRONEC

6. Ing. Jana HUDECOVÁ

7. PhDr. Elena KLÁTIKOVÁ

8. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.

9. Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

10.  Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.

11. Mgr. Matej NAVRÁTIL, PhD.

12. PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc.

13. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ, PhD.

14. Mgr. Matyás SZURI

15. Mgr. Kristína VALÁŠKOVÁ

16. Mgr. Tomáš VOJTOVIČ

 
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
poverený predseda Správnej rady
ÚPV SAV, v.v.i.


___________________________
1 Podľa zákona o SAV č. 133/2002, časová verzia predpisu účinná od: 1. 1. 2022, sa v § 6, ods. 3 uvádza:

Akademickú obec organizácie tvoria a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí 1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa, 2. vykonávajú v organizácii niektorú z hlavných činností podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. 346/2021 Z. z.)  a 3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a b) študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu (§ 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.)