UPSAV

Ústav politických vied SAV, v.v.i.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i. vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.
 
Podľa zakladacej listiny zo dňa 28. 3. 2018 a § 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, sa právna forma Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied dňom 1. 7. 2018 zmenila zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.). Na základe novelizácie zákona o SAV (č. 270/2018 Z. z.), sa Ústav politických vied SAV, v.v.i. dňom 26. 9. 2018 znovu stal štátnou organizáciou s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorú mal pred 1. 7. 2018.
 
Poslaním Ústavu politických vied SAV, v.v.i. je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.
 
Práca kolektívu interných a externých riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.