UPSAV

Granty

VEDECKÉ PROJEKTY:

 

I. GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA

Názov projektu: Sociálne zmeny a konflikty vo vybraných súvislostiach vývoja súčasného kapitalizmu
Vedúci projektu: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Číslo projektu: 2/0028/24
Doba riešenia: 01.01.2024 – 31.12.2027

Názov projektu: DAV a davisti. Politické myslenie davistov v medzivojnovom období
Vedúca projektu: Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
Číslo projektu: 2/0174/24
Doba riešenia: 01.01.2024 – 31.12.2027

Názov projektu: Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: 2/0068/23
Doba riešenia: 01.01.2023 – 31.12.2026

Názov projektu: Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty
Vedúci projektu: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Číslo projektu: 2/0152/20
Doba riešenia: 01/2020 – 12/2023

Názov projektu: Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)
Vedúci projektu: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: 1/0185/20
Doba riešenia: 01/2020 – 12/2022

Názov projektu: Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: 2/0046/19
Doba riešenia: 01.01.2019 – 31.12.2022

Názov projektu: Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej politike
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. J. M. Chair
Číslo projektu: 2/0108/19
Doba riešenia: 01.01.2019 – 31.12.2021
 
Názov projektu: Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Vedúci projektu: PhDr. Vladimír Krivý, CSc., Sociologický ústav SAV
Riešiteľ za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: 2/0007/16
Doba riešenia: 01.01.2016 – 31.12.2018

Názov projektu: Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Číslo projektu: 2/0117/16
Doba riešenia: 01.01.2016 – 31.12.2018

Názov projektu: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v politických a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia.
Vedúci projektu: Mgr. Milena Sokolová, PhD.
Číslo projektu: 2/0054/16
Doba riešenia: 01.01.2016 – 31.12.2017

Názov projektu: Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: 2/0045/16
Doba riešenia: 01.01.2016 – 31.12.2019

Názov projektu: Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období (National interests of the Slovak Republic in international relations in the post-integration period)
Vedúca projektu: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: 2/0036/15
Doba riešenia: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Stratégia transformácie spoločnosti v kontexte civilizačnej analýzy (Strategy for the transformation of society in the context of civilizational analysis)
Vedúci projektu: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Číslo projektu: 2/0072/15
Doba riešenia: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Formovanie slovenskej politiky v rokoch 1989 – 1994 (Formation of Slovak politics in the years 1989 – 1994)
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., J.M. Chair
Číslo projektu:2/0187/14
Doba riešenia: 01.01. 2014 – 31.12.2017

Názov projektu: Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník (Dr. Anton Štefánek - Politician, Journalist and Researcher)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Číslo projektu: 2/0156/13
Doba riešenia: 01.01.2013 – 31.12.2015

Názov projektu: Samuel Zoch. Denníky - korešpondencia - prejavy - články - kázne.
Zástupkyňa projektu za ÚPV SAV: Mgr. Milena Sokolová, PhD.
Číslo projektu: 1/0532/12
Doba riešenia: 01.01.2012 – 31.12.2014

Názov projektu: Politická história a politici - vyrovnávanie sa s minulosťou
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu 2/0014/12
Doba riešenia: 01/2012-12/2015

Názov projektu: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989
Vedúci projektu: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Číslo projektu: 2/0141/11
Doba riešenia: 01/2011-12/2014

Názov projektu: Od persuázie, (presviedčania) k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Eva Jaššová, PhD.
Číslo projektu: 2/0200/11
Doba riešenia: 01/2011-12/2013

Názov projektu: Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšehradskej skupiny do regionálnej stratégie EÚ
Vedúci projektu: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Číslo projektu: 2/0188/11
Doba riešenia: 01/2011-12/2014

Názov projektu: Dr. Ivan Dérer – slovenský sociálnodemokratický politik, právnik a publicista
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Číslo projektu: 2/0199/10
Doba riešenia: 01/2010-12/2012

Názov projektu: Vzťah politiky a histórie – vyrovnávanie sa s minulosťou
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: 2/0013/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011

Názov projektu: Inštitucionálne aspekty zahraničnej politiky SR
Vedúci projektu: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Číslo projektu: 2/0124/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010

Názov projektu: Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Číslo projektu: 2/7159/27
Doba riešenia:01/2007 – 12/2009

Názov projektu: Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989
Vedúci projektu: PhDr. Eva Jaššová, PhD.
Číslo projektu: 2/6118/26
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

Názov projektu: Komunistická moc na Slovensku – jazyk a prax. The Communist power in Slovakia – its language and practise
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: 2/6120/26
Doba riešenia: 2006 – 2008

Názov projektu: Vstup SR do NATO a EÚ (Nové formulovanie zahraničnopolitických priorít) Admission of the Slovak republic to the NATO and EU (Redefinition of Foreing Policy Priorities)
Vedúca projektu: PhDr. Zuzana Poláčková, Csc.
Číslo projektu: 2/4090/04.
Doba riešenia: 2004 – 2006

Názov projektu: MUDr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník. MUDr. Vavro Šrobár - politician, journalist and nationaledifying worker
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Číslo projektu: 2/4152/04.
Doba riešenia: 2004 – 2006

Názov projektu: Štátny socializmus a Slovensko (1948 - 1989). The State Socialism and Slovakia (1948 - 1989)
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu 2/3031/23,
Doba riešenia: 2003-2005

Názov projektu: Slovenská politika a masmédiá po roku 1989. (Médiá a princípy verejnoprávnosti v kontexte utvárania demokratického režimu na Slovensku.) Slovak Policy and Media after 1989 (Media and Principles of the Public Character in the Context of Formation of the Democratic Regime in Slovakia)
Vedúci projektu: PhDr. Jozef Kiss, CSc.
Číslo projektu: 2/2095/22
Doba riešenia: 2002 – 2004

Názov projektu: ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR V EURÓPE VO SVETLE SLOVENSKO-ČESKÝCH VZŤAHOV. (SLOVAK FOREIGN POLICY IN EUROPE ON THE BACKGROUND OF THE RELATIONS BETWEEN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA)
Vedúca projektu: PhDr. Zuzana POLÁČKOVÁ, CSc.
Číslo projektu: 2/1142/21
Doba riešenia: 01/2001-12/2003

Názov projektu: OPTIMÁLNA PODOBA VOLEBNÉHO MODELU PRE PODMIENKY SLOVENSKA. (OPTIMUM ELECTION MODEL IN THE CONDITIONS OF SLOVAKIA).
Vedúci projektu: Mgr. Ľuboš KUBÍN
Doba riešenia: 2001 – 2003
Číslo projektu: 2/1027/21

Názov projektu: DISENT NA SLOVENSKU AKO PREJAV KRÍZY KOMUNISTICKÉHO REŽIMU. (THE DISSIDENT MOVEMENT IN SLOVAKIA AS THE SYMPTON OF THE CRISIS OF THE REGIME)
Vedúci projektu: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Doba riešenia: 2000 – 2002
Evidenčné číslo projektu: 2/714820

Názov projektu: DOKUMENTY K SLOVENSKEJ POLITIKE (1900 - 1914). (THE DOCUMENTS TO THE SLOVAK POLITICS, 1900 - 1914)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2000 – 31.12.2002
Evidenčné číslo projektu: 2/7147/20

Názov projektu: PÔSOBENIE SLOVENSKEJ POLITICKEJ ELITY V PROCESE TVORBY POLITICKÝCH ROZHODNUTÍ V ETAPE KONSOLIDÁCIE DEMOKRACIE
(ACTIVITY OF SLOVAK POLITICAL ELITE IN DECISION - MAKING PROCESS IN THE TIME OF CONSOLIDATION OF DEMOCRACY)
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc.
Doba riešenia: 1999 – 2001
Evidenčné číslo projektu: 2/6009/99

Názov projektu: KONCEPCIA A SMERY ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPE. (CONCEPTION AND TRENDS OF FOREIGN POLICY OF THE SLOVAK REPUBLIC IN EUROPE)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc., od roku 1999 Jozef Kiss, CSc.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Evidenčné číslo projektu: 2/5151/98

Názov projektu: SLOVENSKO V ROKOCH 1963 - 1970, HISTORICKO-POLITOLOGICKÁ ANALÝZA VÝVOJA. (SLOVAKIA IN THE YEARS 1963 – 1970. HISTORICAL AND POLITICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT)
Vedúci projektu: PhDr. Michal Štefanský, CSc.; od roku 2000 PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.
Doba riešenia: 1998 – 2000
Evidenčné číslo projektu: 2/5149/98

Názov projektu: Dr. JOZEF LETTRICH, HISTORICKO-POLITOLOGICKÁ BIOGRAFIA.(DR. JOZEF LETTRICH. HISTORICAL AND POLITICAL BIOGRAPHY)
Vedúci projektu: PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.
Doba riešenia: 1998 – 1999
Evidenčné číslo projektu: 2/5150/98

Názov projektu: MILAN HODŽA - ŠTÁTNIK A POLITIK (MILAN HODŽA – STATESMAN AND POLITICAN).
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 1998
Evidenčné číslo projektu: 2/5152/98

Názov projektu: SLOVENSKÁ POLITIKA PRI VZNIKU PRVEJ SVETOVEJ VOJNY.(THE SLOVAK POLICY AT THE OUTBREAK OF THE WORLD WAR I)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 1997 – 1999
Evidenčné číslo projektu: 2/4094/98

Názov: Slovensko v geopolitických siločiarach strednej Európy. Slovakia in the geopolitical lines of Central Europe
Vedúci projektu: PhDr. Pekník Miroslav,CSc.
Doba riešenia: 1995 – 1997
Evidenčné číslo projektu: 2/2022/95

Názov projektu: Geopolitické postavenie Slovenska v strednej Európe. The geopolitical situation of Slovakia in Central Europe
Vedúci projektu: PhDr. Juraj Fabián, CSc.
Číslo projektu: 2/99375/94
Doba riešenia: 1991 - 1994
 

II. INÉ PROJEKTY

Názov projektu: Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien
Vedúci projektu: doc. Miroslav Tížik, PhD., Sociologický ústav SAV, v.v.i.
Zástupca vedúceho riešiteľa za Ústav politických vied SAV, v.v.i.: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: APVV-22-0063
Doba riešenia: 01.07.2023 – 30.06.2027

Názov projektu: Slovensko v európskom diferencovanom zriadení
Vedúci projektu: Mgr. Matej Navrátil, PhD., Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV, v.v.i.: Mgr. Michael Augustín, PhD., MPA
Číslo projektu: APVV-21-0237
Doba riešenia: 01.07.2022 – 30.06.2026

Názov projektu:  Alliances for EU
Vedúca projektu: Katarina Kolozova, Institute of Social Sciences and Humanities Skopje, North Macedonia
Zástupca vedúcej projektu za Ústav politických vied SAV, v.v.i.: Juraj Marušiak
Evidenčné číslo projektu: IVF Strategic Grants, No. 22230012
Doba riešenia: 01.01.2023 - 31.12.2023

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2022
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2022 – 31.12.2022

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2021
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2021 – 31.12.2021

Názov projektu: „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: APVV-20-0334
Doba riešenia: 01.07.2021 – 30.06.2025

Názov projektu: Zelená obnova EÚ v období po Covid-19
Vedúci projektu: doc. Mgr. Matúš Mišík, PhD., Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislava
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: APVV-20-0012
Doba riešenia: 01.07.2021 – 30.06.2024

Názov projektu: Slovensko a slovenská komunita vo Vojvodine: vnútroetnické vzťahy a hranice.
Projekt Ústavu politických vied SAV a Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 01.01.2021 – 31.12.2022

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2020
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2020 – 31.12.2020

Názov projektu: EU3D Differentiation, Dominance and Democracy
Zodpovedný riešiteľ za ÚPV SAV: Mgr. Matej Navrátil, PhD.
Číslo projektu: Grant Agreement 822419
Doba riešenia: 01.02.2019 – 31.01.2023

Názov projektu: Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity
Vedúca projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zástupca vedúcej riešiteľky za ÚPV SAV: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: APVV-18-0122
Doba riešenia: 01.07.2019 – 30.06.2023

Názov projektu: Cesta Slovenska k samostatnému štátu (1989-1993)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.11.2018 – 31.12.2022

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2019
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2019 – 31.12.2019

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2018
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2018 – 31.12.2018

Názov projektu: Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia:  01.01.2018 –  31.12.2019

Názov projektu: Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.06.2018 –  31.12.2020
 
Názov projektu: Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.09.2017 – 31.12.2022

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2017
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2017 – 31.12.2017

Názov projektu: Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej únie
Vedúci projektu: Mgr. Matúš Mišík, PhD., Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislava
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: APVV-16-0062
Doba riešenia: 01.07.2017 – 30.06.2021
 
Názov projektu: Governing Diversity in Twenty-first Century. Quest for National Unity and Contested Accommodation of Minorities in the Heterogeneous States
Vedúca projektu: Svetluša Surová, PhD. Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava
Riešiteľ za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 01.01.2017 – 31.12.2017
 
Názov projektu: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks
Koordinátor: Foundation for Civic Space and Public Policy, Poland
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 01.01.2017 – 31.07.2017

Názov projektu: Slovenská komunita v Srbsku: sociálne a politické procesy. Projekt Ústavu politických vied SAV a Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 01.01.2017 – 31.12.2019

Názov projektu: Politické a demokratické teórie českého a slovenského disentu v 70. a 80. rokoch 20. storočia
Vedúci projektu: Dr. phil., M. A. Dirk Dalberg
Číslo projektu: 1291/03/03
Doba riešenia: 14.1.2016 – 31.12.2018

Názov projektu: Dni Milana Hodžu 2016
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2016 – 31.12.2016

Názov projektu: Česko-slovenské historické konfrontácie
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Doba riešenia: 01.01.2015 – 31.12.2016

Názov projektu: Dobré a zlé susedstvá
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Doba riešenia: 01.07.2014 – 30.06.2019

Názov projektu: Dezintegrácia a integrácia v strednej a východnej Európe.
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Doba riešenia: 1.1.2012 – 31.12.2020

Dni Milana Hodžu 2015
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2015 – 31.12.2015

Názov projektu: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks
Koordinátor: Foundation for Civic Space and Public Policy, Poland
Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Číslo projektu: 21510178, International Visegrad Found
Doba riešenia: 11.06.2015 – 27.06.2015

Česko-slovenská historická ročenka (Czech-Slovak Historical Yearbook)
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Doba riešenia: 01.01.2014 – 31.12.2014

Dni Milana Hodžu 2014
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2014 – 31.12.2014

Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien (Democracy and Citizens in Slovakia: A Half-Century of Change).
Vedúci projektu: Mgr. Miroslav Tížik, PhD.,  Sociologický ústav SAV
Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Číslo projektu: APVV-0627-12
Doba riešenia: 01.10.2013 – 30.9.2017

Dni Milana Hodžu 2013
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2013 – 31.12.2013

Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte (State borders and identities in modern Slovak history in Central European context)
Vedúci projektu: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., Historický ústav SAV
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., členka riešiteľského tímu.
Číslo projektu: APVV-0628-11
Doba riešenia: 01.07.2012 – 31.12.2015

„Europeanization“ of Slovakia and Ukraine – consequences of the EU-enlargement in 2004 in comparative perspective.
Projekt ÚPV SAV a I. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 01.01.2012 –  31.12.2013

Dni Milana Hodžu 2012.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2012 –  31.12.2012

Názov projektu: Jan Auerhahn ako reprezentant Československého inštitútu pre menšiny, jeho vzťah k československej menšine vo Viedni a v dolnom Rakúsku v 30. rokoch 20. storočia. (Jan Auerhahn Representative of the Czechoslovak Institute for minority and his relations to the Czechoslovak minority in Vienna and low Austria in the 1930 s.)
Koordinátor: Historische Kommission OEAW
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Doba riešenia: 01.01.2010 – 31.12.2013

Centrum excelentnosti „Slovenské dejiny v dejinách Európy“. Hlavný riešiteľ HÚ SAV. Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD. Doba riešenia: 2011-2014.

Programy: International Visegrad Found „Visegrad cooperation and the future of Central Europe“.
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Evidenčné číslo projektu: 31110009.
Doba riešenia: 01.10.2011 –  30.06.2013

Dni Milana Hodžu 2011. Martin 21. – 26. júna 2011 pod záštitou predsedníčky vlády SR.

Dni Milana Hodžu 2010. Martin 22. – 27. júna 2010 pod záštitou predsedu vlády SR.

Dni Milana Hodžu 2009. Martin 22. – 27. júna 2009 pod záštitou predsedu vlády SR.

Komunistická strana Československa a bolševismus. Hlavný riešiteľ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Doba riešenia: 01.01.2008 –  31.12.2012.

Vyrovnávanie sa s komunistickým režimom – porovnávanie Slovenska a Bulharska
Projekt ÚPV SAV a Ethnographic Institute with Museum  Bulgarian Academy of Sciences.
Vedúci projektu za ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 04/2008 – 03/2011

Centrum Excelentnosti „Výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín“. Hlavný riešiteľ HÚ SAV. Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 2006 - 2010.

Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2015“; „Vízia Slovenska do roku 2030“. Objednávateľ vláda SR. Hlavný riešiteľ: Ekonomický ústav SAV. ÚPV SAV spoluriešiteľ úlohy. Zástupca vedúceho riešiteľa za ÚPV SAV PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2006 - 2009

Rok prvej Slovenskej národnej rady. Riešiteľ ÚPV SAV.
Doba riešenia: 2008

Dni Milana Hodžu 2008. Martin 26. – 29. júna 2008 pod záštitou predsedu vlády SR.

Dni Milana Hodžu 2007. Martin, 22. – 24. júna 2007 pod záštitou predsedu vlády SR.

Dni Milana Hodžu 2006. Martin 22. – 25. jún 2006 pod záštitou predsedu vlády SR.

Dni Milana Hodžu 2005. Martin 23. – 26. jún 2005 pod záštitou predsedu vlády SR.

Mgr. Boris Benkovič, Jozef Kiss, CSc., PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. účasť na úlohe „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti“ štátneho programu výskumu a vývoja, Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti, ktorý bol riešený v Spoločenskovednom ústave SAV. Číslo: 2003 SP 51/028 06 00/028 06 06.
Doba riešenia: 2003 – 2005

PhDr. Miroslav Pekník, CSc. Účasť na úlohe Štátneho programu riešeného Prognostickým ústavom SAV „Prognóza rozvoja a využívanie vedy a techniky do roku 2015“. Číslo ŠO: 2003 SP 51/028 07 00/028 07 01.
Doba riešenia: 2003 – 2004

Názov úlohy: „Ideové zdroje a línie slovenskej politiky“ štátneho programu výskumu a vývoja „Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“. Číslo ŠO: 2003 SP 51/028 06 00/028 06 10 – 2003.
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2003 – 2005

Názov úlohy: „Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy“, realizovaného v rámci štátneho programu pre mladých vedeckých pracovníkov vedy a výskumu „Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu do 35 rokov“, podprogramu „Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja“. Číslo ŠO: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 12 – 2003.
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Doba riešenia: 2003 – 2005

Mgr. Boris Benkovič, účasť na projekte „Developing the practical skills of human right monitoring and advocacy“ podporeného Európskou komisiou. Projekt bol realizovaný na pôde Slovenského helsinského výboru a je zameraný na monitorovanie obrazu etnických a iných menšín v najsledovanejších slovenských masmédiách. Terénna fáza projektu (monitoring) trvala 12 mesiacov a celkovo bolo prostredníctvo štatistických metód spracovaných vyše 5400 jednotiek informácií.
Doba riešenia: 2003

Názov projektu: "Vízia vývoja Slovenska do roku 2020" Grant Vlády SR. Časť: Zahranično-politické postavenie Slovenska
Za ÚPV SAV zodpovedný vedúci: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2002 – 2002

Názov projektu: Prognóza vývoja Slovenska do roku 2010. Časť: Zahranično-politické postavenie Slovenska
Za ÚPV SAV zodpovedný vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2001 – 2002

Názov projektu: SPOLOČNOSŤ A POLITIKA. THE SOCIETY AND POLITICS.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján SOPÓCI, Csc.
Doba riešenia: 06/2000 – 11/2001

Názov projektu: ROLA POLITICKÝCH ELÍT PRI ZMENE REŽIMU NA SLOVENSKU.
THE ROLL OF THE POLITICAL ELITES FOR THE CHANGE OF REGIME ON THE SLOVAKIA.
Vedúci projektu: Mgr. Ľuboš KUBÍN.
Doba riešenia: 2000 – 2001

Názov projektu: ZÁUJMOVÉ SKUPINY V SLOVENSKEJ POLITIKE V 90. ROKOCH.
THE INTEREST GROUP IN THE SLOVAK POLITICS IN THE 90. YEARS.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Ján SOPÓCI, Csc.
Doba riešenia: 2000 – 2001

Názov projektu: Milan Hodža - Štátnik a politik. (MILAN HODŽA - STATESMAN AND POLITICAN).
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 2000 – 2002

Názov projektu: „Die Stellung der Minderheiten in der CSR, in Österreich und in Ungarn zwischen beiden Weltkriegen.“
Vedúca projektu: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Doba trvania 2000 – 2010. Riešené v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied.

Norbert Kmeť a Juraj Marušiak participovali na medzinárodnom projekte Institutu Karta, Varšava - "Slovnik disidentov 1956 - 1989"
Doba riešenia: 1999 - 2001.

Názov projektu: BOJ O SLOVENSKO A TRIANON. The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon.
Vedúci projektu: PhDr. Marián Hronský, CSc.
Doba riešenia: 1999 – 2000
Na základe ďalšieho základného výskumu bol spracovaný rukopis pre druhé prepracované a rozšírene vydanie (v anglickom jazyku) rovnomernej publikácie z roku 1998.

Názov: Predikcia výsledkov volieb za okolnosti možnej zmeny volebného systému v kontexte nového územného členenia Slovenska. (THE PREDICTION OF THE ELECTION RESULTS UNDER THE CONDITIONS OF POSSIBLE MODIFICATION OF THE ELECTORAL SYSTEM IN CONTEXT OF NEW TERRITORIAL-ADMINISTRATIVE DIVISION OF THE SLOVAK REPUBLIC)
Vedúci projektu: Mgr. Ľuboš Kubín
Doba riešenia: 1996 – 1998

Názov projektu: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ RADY (SLOVAK NATIONAL COUNCILS)
Vedúci projektu: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Doba riešenia: 1995 - 1998

Názov: Čechoslovakizmus (THE CZECHOSLOVAKISM).
Vedúci projektu: PhDr. Pekník Miroslav,CSc.
Doba riešenia: 1995 - 1998