UPSAV

Komisia vlády SR pre analýzu udalostí z rokov 1967 – 1970

V Ústave politických vied SAV je deponovaná zbierka kópii dokumentov vzťahujúcich sa k rokom 1967 - 1970. Je prístupná na štúdium.

Tento informatívny zoznam o obsahu jednotlivých archívnych kartónov bol vypracovávaný za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0627-12.