UPSAV

(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny.

(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu. Prípad štátov Vyšehradskej skupiny.
Autor:MARUŠIAK Juraj – HALÁSZ Ivan – GNIAZDOWSKI Mateusz
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania:2015
Počet strán:220

ISBN 978-80-223-3874-5

Bezprostredne po páde komunistických režimov prechádzal širšie chápaný región stredovýchodnej Európy rekonfiguráciou, v dôsledku ktorej sa zásadným spôsobom zmenila jeho mapa.
Nacionalizmus opakovane potvrdil svoju silu a schopnosť budovať emocionálne väzby a solidárne vzťahy naprieč sociálnych, ideologických a neraz aj etnokultúrnych štiepení spoločnosti.
Nacionalizmus preukázal svoje rozličné stránky aj v dejinách strednej Európy. Na jednej strane pôsobí ako modernizačná sila, pretože implikuje vzájomnú rovnosť členov „predstavovanej“, resp. „konštruovanej“ politickej komunity, zároveň však práve nacionalizmus býva aplikovaný ako prostriedok negatívneho vymedzovania sa voči „druhým“, ba dokonca až nástroj sociálneho a politického vylúčenia. V mene nacionalizmu sa neraz presadzovali a presadzujú demokratické ideály, ale rovnako v jeho mene je ľahké ich zničiť. Napokon nacionalizmus je nástrojom emancipácie, ale aj nástrojom ovládania spoločnosti. V predkladanej publikácii sa autori zameriavajú na vzťah medzi nacionalizmom a štátom vo vnútornej i zahraničnej politike v kontexte historickom i súčasnom. Autorský kolektív je presvedčený, že v mnohých prípadoch práve rozhodnutia alebo udalosti z minulosti zásadným spôsobom determinujú súčasné správanie politických aktérov, vrátane štátov.
Juraj Marušiak


The (Dis)Integration Power of Central European Nationalism: A Study of the Visegrad Group Countries. By Juraj Marušiak, Ivan Halász and Mateusz Gniazdowski

The topic of this publication is the influence of nationalism in Central Europe. Developments in the region since 1989 have not confirmed that expectations of the time in which the spirit of social solidarity and ideals of civic equality would weaken the effectiveness of nationalism as a constructive principle of the functioning of political communities and countries have been less than accurate. Immediately after the fall of the communist regimes, the perceived broader region of Central and Eastern Europe was undergoing a reconfiguration that resulted in a significant change in its map. But nationalism repeatedly confirmed its power and ability to establish emotional ties and relationships of solidarity across social, ideological and often even the ethnic and cultural fractioning of the society. Nationalism or its absence in the form of an integrating state idea, stood at the fall of multinational federal states in Central and Eastern Europe but at the same time nationalism has shown its integrative function in the newly-established countries.  This publication consists of five chapters.  1) Central Europe and the Issue of the Right of Nations for Self-Determination (Stredná Európa a problematika práva národov na sebaurčenie), by Juraj Marušiak  2) National and State Symbols in Countries of Central Europe after 1989 (Národné a štátne symboly v krajinách strednej Európy po roku 1989), by Ivan Halász  3) The Issue of the Right of Minorities in Central Europe. Comments on the History and Current Status of the Minority Issue in the Region (Problematika práv menšín v strednej Európe. Poznámky k dejinám a súčasnosti menšinovej problematiky v regióne), by Ivan Halász  4) Historical Memory and Polish Foreign Political Thought after 1989 (Historická pamäť a poľské zahraničnopolitické myslenie po roku 1989), by Mateusz Gniazdowski  5) Central Europe in Polish Foreign Policy (Stredná Európa v zahraničnej politike Poľska), by Mateusz Gniazdowski.