UPSAV

Dynamika spoločenských zmien a ich odraz v politickom systéme na Slovensku / Dynamics of social changes and their reflection in the political system in Slovakia

Vybrané ústavné inštitúcie, inštitúcie verejnej správy, inštitúcie hospodárskej politiky, sociálnej a zdravotnej politiky, kultúrnej a vzdelávacej politiky atď. na Slovensku v priebehu 20. storočia a v súčasnosti a v pravdepodobných variantných trendoch budúceho vývoja. Prípadné komparácie v stredoeurópskom rámci.

Selected constitutional institutions, institutions of public administration, institutions of economic policy, social and health policy, cultural and educational policy, etc. in Slovakia in the course of the 20th century and at present and in probable variant trends of future development. Possible comparisons in the Central European framework.

Meno školiteľa / Name of the supervisor: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt / Contact: Norbert.Kmet@savba.sk