UPSAV

Ideológia a propaganda po roku 1989 / Post-1989 ideology and propaganda

Hlavné smery a metódy ideologického pôsobenia a ovplyvňovanie vedomia obyvateľstva po roku 1989 (médiá, inštitúcie, cirkvi a náboženské spoločnosti, politické strany etc.), politická propaganda, jej formy a miesto v súčasnom spoločensko-politickom systéme.

Main post-1989 directions and methods of ideological impact and of shaping the public consciousness (the media, institutions, churches and religious societies, political parties, etc.), political propaganda, its forms and position in the current socio-political system.

Meno školiteľa / Name of the supervisor: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt / Contact: peter.dinus@savba.sk