UPSAV

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:michael.augustin@savba.sk
Životopis:

Narodený 1991

2009 – 2012 – bakalárske štúdium, európske štúdiá, FF UKF v Nitre
2012 – Bc.
2012 – 2014 – magisterské štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2014 – Mgr.
2014 – 2017 – doktorandské štúdium, teória politiky, Ústav politických vied SAV
2018 – PhD.
2020 – po súčasnosť vedecký pracovník ÚPV SAV

Výberová publikačná činnosť:

The Helsinki Process during the CSCE Chairmanship of the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: from Prague to Helsinki. In Res Gestae : czasopismo historyczne, 2023, č. 16, s. 149-163. ISSN 2450-4475. Dostupné na: https://doi.org/10.24917/24504475.16.9

European Union law compliance trends: a case study of the Visegrad group. In Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Ján Dančo, Katarína Holjenčíková, Rostyslav Karakash,Júlia Kromková, Sabina Lacušová, Jakub Pernický, Juraj Sýkora, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Ľudmila Lipková, Eleonóra Kováčová, Petra Grigelová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2023, s. 7-21. ISBN 978-80-225- 5128-1. ISSN 2585-9412.

Nemôže prestať horieť oheň, do ktorého sa prikladá. In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 7, s. 30-31. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nemoze-prestat-horiet-ohen-do-ktoreho-sa-priklada/

Geopolitické a ekonomické súvislosti arménsko-azerbajdžanskej hraničnej krízy = Geopolitical and Economic Context of the Armenia-Azerbaijan Border Crisis. In Almanach : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, 2022, roč. 17, č. 4, s. 5-21. ISSN 1339-3502.

Idea pokroku v tradícii socialistického myslenia a jej budúcnosť. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 79-108. ISBN 978-80-89766-02-4.

Francúzsko zoči-voči politickej paralýze. In Pravda, 2022, 20. 06. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/631030-francuzsko-zoci-voci-politickej-paralyze/

DUKÁTOVÁ, Z. - AUGUSTÍN, Michael - PROFANT, T. K diskusii medzi českým mediálnym stredným prúdom a jeho ľavicovou alternatívou z pohľadu ľavice. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2021, roč. 53, č. 6, s. 549-576. (2020: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.246 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0049-1225

Fenomén Macron: Smerovanie k prezidentskej republike? = Macron phenomenon: Towards a presidential republic? In Medzinárodné vzťahy : Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, právne a kultúrne vzťahy, 2021, roč. XIX, č. 1, s. 89-110. ISSN 1336-1562

Ten Years of the Radical Left and Left-Wing Milieu in Slovakia. In Radical in Diversity. Europe';s Left 2010-2020. - London : The Merlin Press - Rosa Luxemburg Stiftung, 2021, p.  236-250. ISBN  978-0-85036-769-0

AUGUSTÍN, Michael. Tradičné politické strany vo Francúzsku zostávajú v hre. In Pravda, 30.06.2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/592996-tradicne-politicke-strany-vo-francuzsku-zostavaju-v-hre/

Milovaný hriešnik Sarkozy. In Pravda, 2020, roč. XXX, č. 273, s. 31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569736-milovany-hriesnik-sarkozy/>

AUGUSTÍN, M. (ed.): Eseje o sociálnom občianstve. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 106 s. ISBN 978-80-558-0898-7.

AUGUSTÍN, M. How to Escape from the Dead End of Post-Democracy? In BÍBA, J. – ZNOJ, M. (eds.) A Crisis of Democracy and Representation. Special issue. ISSN 0015-1831/ISBN 978-80-7007-501-2, 2017, č. 1, s. 93-111.

AUGUSTÍN, M. Market Metaphor as an Issue of Political Language and Practice. In Politologický časopis. ISSN 1211-3247, no. 3, 2015, s. 238-254.

AUGUSTÍN, M. Teoretické kontexty krízy demokracie. Postdemokracia: východisko alebo slepá ulička v teóriách demokracie? In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. Košice: UPJŠ, 2016. 632 s. ISBN 978-80-8152-450-9. s. 423-435.

AUGUSTÍN, M. Národný front po „normalizácii“: iný a predsa stále taký istý. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov z konferencie mladých vedeckých pracovníkov (8. – 9. november 2016). Trnava: UCM v Trnave, 2017. 318 s. ISBN 978-80-8105-826-4. s. 144-160.

AUGUSTÍN, M. Teórie demokracie v súčasnom politologickom výskume. In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-5580-946-5. s. 4-16.

AUGUSTÍN, M. Tiene a rezíduá sociálneho občianstva vo verejných službách. In Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia: (odborná knižná publikácie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-359-3. s. 283-293.

AUGUSTÍN, M. – DAUBNER, P. – LIKAVČAN, L. Tri sondy do súčasnej politickej situácie na Slovensku. Politologická štúdia. In: POLE [online]. ISSN 2453-9058, 2017, 31 s. Dostupné na internete: <http://poleblog.sk/tri-sondy-do-sucasnej-politickej-situacie-slovensku>.

AUGUSTÍN, M. Namiesto záveru: Urobiť zmenu opäť možnou. In DAUBNER, P. Metastázy globálneho kapitalizmu. Dialógy s ľavicovými intelektuálmi. Martin: Matica slovenská, 2017. 136 s. ISBN 978-80-8128-182-2. s. 125-132.

AUGUSTÍN, M. Politológia ako kritická veda. In Kolektív autorov: Občianska náuka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-8133-060-5. s. 272-284.