UPSAV

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:michael.augustin@savba.sk
Životopis:

Narodený 1991

2009 – 2012 – bakalárske štúdium, európske štúdiá, FF UKF v Nitre
2012 – Bc.
2012 – 2014 – magisterské štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2014 – Mgr.
2014 – 2017 – doktorandské štúdium, teória politiky, Ústav politických vied SAV
2018 – PhD.
2020 – po súčasnosť vedecký pracovník ÚPV SAV

Výberová publikačná činnosť:

Milovaný hriešnik Sarkozy. In Pravda, 2020, roč. XXX, č. 273, s. 31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569736-milovany-hriesnik-sarkozy/>

AUGUSTÍN, M. (ed.): Eseje o sociálnom občianstve. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 106 s. ISBN 978-80-558-0898-7.

AUGUSTÍN, M. How to Escape from the Dead End of Post-Democracy? In BÍBA, J. – ZNOJ, M. (eds.) A Crisis of Democracy and Representation. Special issue. ISSN 0015-1831/ISBN 978-80-7007-501-2, 2017, č. 1, s. 93-111.

AUGUSTÍN, M. Market Metaphor as an Issue of Political Language and Practice. In Politologický časopis. ISSN 1211-3247, no. 3, 2015, s. 238-254.

AUGUSTÍN, M. Teoretické kontexty krízy demokracie. Postdemokracia: východisko alebo slepá ulička v teóriách demokracie? In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. Košice: UPJŠ, 2016. 632 s. ISBN 978-80-8152-450-9. s. 423-435.

AUGUSTÍN, M. Národný front po „normalizácii“: iný a predsa stále taký istý. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov z konferencie mladých vedeckých pracovníkov (8. – 9. november 2016). Trnava: UCM v Trnave, 2017. 318 s. ISBN 978-80-8105-826-4. s. 144-160.

AUGUSTÍN, M. Teórie demokracie v súčasnom politologickom výskume. In Výzvy a trendy politických vied. Zborník príspevkov z doktorandskej konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-5580-946-5. s. 4-16.

AUGUSTÍN, M. Tiene a rezíduá sociálneho občianstva vo verejných službách. In Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia: (odborná knižná publikácie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-359-3. s. 283-293.

AUGUSTÍN, M. – DAUBNER, P. – LIKAVČAN, L. Tri sondy do súčasnej politickej situácie na Slovensku. Politologická štúdia. In: POLE [online]. ISSN 2453-9058, 2017, 31 s. Dostupné na internete: <http://poleblog.sk/tri-sondy-do-sucasnej-politickej-situacie-slovensku>.

AUGUSTÍN, M. Namiesto záveru: Urobiť zmenu opäť možnou. In DAUBNER, P. Metastázy globálneho kapitalizmu. Dialógy s ľavicovými intelektuálmi. Martin: Matica slovenská, 2017. 136 s. ISBN 978-80-8128-182-2. s. 125-132.

AUGUSTÍN, M. Politológia ako kritická veda. In Kolektív autorov: Občianska náuka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-8133-060-5. s. 272-284.