UPSAV

Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:polinok@savba.sk
Životopis:


Narodený 1971

1989 – 1994 – Filozofická fakulta UK Bratislava

1994 – Mgr.

1994 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)

1998 – CSc.

Výberová publikačná činnosť:

Odraz krízy normalizačného režimu v listoch obyvateľov Slovenskej socialistickej republiky najvyšším politickým, čiže straníckym orgánom štátu. In Ze studnice informací : Příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu. 1. vyd. - Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů, Praha : Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2023, s. 164-195. ISBN 978-80-7516-027-0.

Politicians and the proclaimed importance of science and research = Politici a verbálna dôležitosť vedy a výskumu. In KLÁTIKOVÁ, Elena (prekl.). Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? 1st. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i. : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2023, s. 15. ISBN 978-80-970353-1-0.

Sebakritický komunista Róbert Roško = Self-critical communist Róbert Roško. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 153 – 171.

Neustála snaha rušiť Vedeckú grantovú agentúru MŠVVaŠ SR - SAV. In Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015), 2022, roč. 25, č. 2, s. 82-102. ISSN 1336-9148. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/ahn.2022.25.02.82-102

The problem of Czechoslovakism in post-1989 Slovakia. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, p. 417 – 432. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-16

Rehabilitácia duchovných Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v šesťdesiatych rokoch 20. storočia na Slovensku. In Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 431-453. ISBN 978-80-7516-006-5.

Zúčtovanie s fašizmom na Slovensku po roku 1945. In Spravedlnost, nebo pomsta? : Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. - Praha ; Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2022, s. 64-79. ISBN 978-80-7516-013-3.

Zaberanie evanjelických zborových domov po roku 1948. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 209-210. ISBN 978-80-7140-597-9.

Komunistický prevrat. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 206-208. ISBN 978-80-7140-597-9.

Po vojne. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 168-170. ISBN 978-80-7140-597-9.

Vnútorné rozpory evanjelickej cirkvi. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 244-246. ISBN 978-80-7140-597-9.

Rok 1956 a dianie v evanjelickej cirkvi. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 260-261. ISBN 978-80-7140-597-9.

Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 370-373. ISBN 978-80-7140-597-9.

Politicko-súdne perzekúcie. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 268-280. ISBN 978-80-7140-597-9.

Odmäk a reformný proces v evanjelickej cirkvi. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 300-303. ISBN 978-80-7140-597-9.

Snaha o uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok po roku 1993. In Republika Česko-Slovensko : od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť. Bratislava: Ústav politických vied SAV: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 439 – 456. ISBN 978-80-224-1904-8.

„Iné“ nemusí znamenať nepriateľské = „Other“ does not necessarily mean hos. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2021, roč. 24, č. 1, s. 113-134. ISSN 1335-2741. Dostupné na internete: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.1.113-134

Politici a antifašizmus. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 14-33. ISBN 978-80-89514-94-6.

KMEŤ, Norbert. Stranícke previerky nielen komunistov. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Bratislava: Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 33-51. ISBN 978-80-224-1878-2.

KMEŤ, Norbert. Odbojári - členovia Slovenskej národnej rady - a ich snaha o očistu povojnového verejného života. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 458-472. ISBN 978-80-89514-91-5.

ŠKVARNA, Dušan - KOŽIAK, Rastislav - KMEŤ, Norbert. Slovenská historiografia v minulosti a dnes. (Reflexia vývoja po roku 1989). In Pohľady do nedávnej minulosti a súčasnosti : príspevok k stavu sociálneho a humanitného poznania. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 49-76. ISBN 978-80-224-1864-5.

National Interest and Politicians. In Seeking the National Interest : Slovakia after 15 Years of EU and NATO Accession. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2019, p. 69-88. ISBN 978-3-8382-1417-7. (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989)

Problém čechoslovakizmu na Slovensku po Novembri 1989. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 377-393. ISBN 978-80-7422-679-3.

Adam Michnik a hľadanie historickej pravdy. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 525-538. ISBN 978-80-224-1733-4.

Slovensko-ukrajinské vzťahy v 90. rokoch 20. storočia. In Na ceste k slovenskej štátnosti. Lucia Tokárová , Richard Pavlovič (eds.) ; recenzenti Martin Pekár, Jaroslav Pažout. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2018, s. 435-450. ISBN 978-80-969971-6-9.

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. 12, č. 1, s. 79-82. ISSN 1337-8163.

Co se vám vybaví, když se řekne třetí odboj? In Paměť a dějiny, 2018, roč. XII, č. 4, s. 129. ISSN 1802-8241.

Perzekúcie ev. a.v. duchovných komunistickým režimom ako súčasť pamäti ECAV. In "Tu stojím, inak nemôžem..." : reformácia od počiatkov do súčasnosti. - Bratislava ; Praha : Štátny archív v Bratislave : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017, s. 341-358. ISBN 978-80-87912-94-2.

Úsilie o humanizáciu človeka a občana. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 3-19. ISSN 1337-8163.

Nationality Policy in the Context of Integration Efforts and Slovak-Czech Relations. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. - Bratislava : Veda, 2017, s. 79-101. ISBN 978-80-224-1573-6

Počiatky demokratického exilu v rokoch 1948-1949 a ich reflektovanie v korešpondencii Jozefa Lettricha s Martinom Kvetkom. In Jozef Lettrich a jeho doba. - Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016, s. 210-222. ISBN 978-80-972561-5-9

Štátny záujem a politici. In POLÁČKOVÁ, Zuzana et al. Národnoštátne záujmy v postintegračnom období : vedecká monografia vyšla s finančnou podporou grantovej agentúry VEGA ako výstup z projektu VEGA 2/0036/15 - Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 95-119. ISBN 978-80-558-1246-5

Snaha obnoviť vzájomnosť a bratstvo medzi evanjelickými a. v. duchovnými. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 216-244. ISBN 978-80-85544-97-8.

TÍŽIK Miroslav - KMEŤ Norbert: Reforma alebo ľudová nespokojnosť? In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016, s. 12-61. ISBN 978-80-85544-97-8.

Reflexia normalizácie na Slovensku. In Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Praha : Československé dokumentační středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016, s. 234-253. ISBN 978-80-906181-0-7.

Slovensko-české vzťahy po roku 1993. In PEKNÍK, Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. II. časť. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2016, s. 194-220. ISBN 978-80-224-1516-3 (II. časť)

Posledná etapa komunistického režimu. In Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku 25. výročie od udalostí : 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska (Arad, 6-9. Október 2014).  Arad : Editura Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, 2016, s. 63-102. ISBN 978-973-664-807-6.

Politická história a spoločnosť po roku 1989. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2015, roč. 8, č. 2, s. 5-21. ISSN 1337-8163

Intelektuáli na Slovensku v rokoch 1948 – 1989 a premena ich vzťahu ku KSČ. In Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945 – 1989). Praha : Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2013, s. 54-62. ISBN 978-80-87211-93-9, 978-80-7372-971-4 (TUL.

Komunisti a cyrilo-metodská tradícia v rokoch 1945-1989. In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení.  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013, s. 117-133.

Snahy ateizovať veriacich ako prejav cirkevnej politiky na Slovensku počas normalizácie. In Informační boj o Československo/ v Československu (1945-1989). Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 174-189. ISBN 978-80-7494-089-7.

Postoj vrcholných predstaviteľov štátu a relevantných politických strán k druhému obdobiu v rokoch 2010-2013. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 632-650. ISBN 978-80-89514-30-4.

Nezávislé aktivity na Slovensku v rokoch 1987 – 1989. In BLAŽEK Petr – PAŽOUT Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989.  Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, s. 130-152. ISBN 978-80-7285-166-9.

Politický vývin Československa v 70. rokoch 20. storočia : (prejavy a state G. Husáka). In MICHÁLEK, Slavomír et al.: Gustav Husák : moc politiky - politik moci. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 610-636. ISBN 978-80-224-1312-1.

Zápas o minulosť, prítomnosť a budúcnosť. In KMEŤ, Norbert - SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava – Banská Bystrica : Ústav politických vied SAV : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 411-432. ISBN 978-80-89514-21-2.

Úvod. In KMEŤ, Norbert - SYRNÝ, Marek. Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Bratislava – Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 5-10. ISBN 978-80-89514-21-2.

Disent, ľudské práva a HOS. In Česko-slovenská historická ročenka 2010. Brno : ACADEMICUS-Coprint a Česko-slovenská komise historiků, 2010, s. 39-55. ISBN 978-80-87192-10-8. ISSN 1214-8334.

The Role of Political Parties in the Foreign Policy of Slovakia. In MARUŠIAK Juraj – POLÁČKOVÁ Zuzana et al.: Foreign Policy of the Slovak Republic : the impact of socio-cultural and institutional factors. Bratislava : Veda : Institute of Political Science SAS, 2013, p. 108-121. ISBN: 978-80-224-1305-3

Aktivita a pasivita straníckych organizácií počas normalizácie. In Český a slovenský komunismus (1921 - 2011). - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, s. 220-231. ISBN 978-85-8275-156-0, 978-80-87211-70-0.

Komunistická strana Slovenska 1969 - 1985. In Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Dokořán, 2010, poznámky, s. 236-266; 304-309. ISBN 978-80-7363-440-7, 978-80-7285-147-8.

Uzákonenie dňa 29. augusta za štátny sviatok v roku 1992, mesiac po oslavách 48. výročia SNP. In MIČEV, Stanislav. V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, Csc. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 164-175. ISBN 978-80-89514-06-9.

„V rozpore so socialistickou morálkou vyžadujú niektorí pracovníci rôzne úplatky za vybavovanie vecí a zabezpečovanie úloh, ktoré patria k ich povinnostiam.“ Vedenie komunistickej strany a jeho prejavy o korupcii. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [elektronický zdroj], 2011, roč.5, č.2, s. 266-284. ISSN 1337-6861. Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2011/texty_2_2011/kmet.pdf>.

Obrana nezávislosti cirkvi J. Dérerom v prvých rokoch komunistického režimu. In Július Dérer: Pamiatka najsmutnejšia. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012, s. 148-154. ISBN 978-80-7140-379-1.

Biskup Fedor Ruppeldt. In Fedor Ruppeldt : život a dielo. Kovačka Miloš. - Žilina - Martin : Cirkevný zbor ECAV, Slovenská národná knižnica, 2011, s. 46-52. ISBN 978-80-970993-1-2.

PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 147-148. ISSN 1337-8163.

Zomrel Dr. Jozef Jablonický. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2012, roč. 48, č. 11-12, s. 25-26. ISSN 0139-6307.

Politici a politická história. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2011, roč. 59, č. 4, s. 639-652.

Bratislavský evanjelický a.v. cirkevný zbor v období nástupu komunistického režimu. In Fenomén Bratislava : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 21.-22. septembra 2010. Zostavil Matej Medvecký. - Bratislava : Ústav pamäti národa : Pamäť národa, 2011, s. ISBN 978-80-89335-39-8.

Dérerov politický proces v roku 1954. In PEKNÍK, Miroslav et al. Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. 1. vydanie. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010,  S. 600-620. ISBN 978-80-224-1168-4.

Cesta Milana Šimečku k disentu. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2010, roč. 3, č. 2, s. 155-158. ISSN 1337-8163

Ponímanie demokracie v reformnom procese. In Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2009, s. 127-139. ISBN 978-80-224-1095-3.

Reinterpretácia "čechoslovakizmu" v 20. storočí. In Za zrkadlom politiky. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, p. 224-246. ISBN 978-80-224-1137-0.

Formy odporu cirkví a veriacich. In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010, s. 175-190. ISBN 978-80-87211-42-7.

Vyrovnávanie sa s minulosťou. In Přítomnost [elektronický zdroj], 2010, jaro 2010, s. 51-55. ISSN 1213-0133. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.pritomnost.cz>.

Przemyt literatury religijnej z Polski na Słowację. In Łukasz Kamiński red. Między przymusową przyjanią a prawdziwą solidarnością. Czesi - Polacy - Słowacy 193839-1945-1989. CZĘŚĆ II. Warszawa: IPN 2009, s. 240-245. ISBN: 978-83-7629-115-4

Osud Jozefa Juráša po roku 1948. In Slovenské národné povstanie 1944 : súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Editor Miroslav Pekník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV Bratislava : Múzeum Slovenského národného povstania Banská bystrica, 2009, s. 397-417. ISBN 978-80-224-1090-8.

28. október 1918 v spoločenskom povedomí. In: Integrace a dezintegrace. In: Integrace a dezintegrace. Eds.: Petra Hirtlová - Vladimír Srb, Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd 2008, s. 39-53. ISBN 80-86879-13-5

Disent a ľudské práva. In: Studia Slovaca Politica, 1, 2008, č. 1, s. 5 – 20.

K súčasnému spracovaniu vzťahov medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku a komunistickým režimom. In: Tvorba, XVIII (XXVII), 2008, č. 2-3, s. 78 – 80

Milan Hodža v slovenskej publicistike po roku 1989. In Milan Hodža politik a žurnalista. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2008, s. 200 – 233. Ed.: Miroslav Pekník.

Vyznamenanie skutočného rytiera. In: Pamäť národa, 2008, 4, č. 1, s. 101 – 102.

Research in to non-Catholic Churches and religious communities in Slovakia. In Communio Viatorum. 2007, XLIX, č. III., s. 331 – 343.

Katolícka cirkev a ľudovodemokratický štát. In: Národ – Cirkev – Štát. Bratislava – SDK SVE, Cep, HÚ SAV 2007, s. 217 – 234. Ed.: Tatiana Ivantyšynová.

Marušiak, Juraj – KMEŤ, Norbert: Słowacja. In: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956 – 1989. Warszawa: Karta 2007, s. 199-233.

Blažek, Petr -  Pospíchal, Petr – Marušiak, Juraj – KMEŤ, Norbert: Czechosłowacja. In: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956 – 1989. Warszawa: Karta 2007, s. 103-134.

Katolícka cirkev v strednej Európe po druhej svetovej vojne. In: Pamäť národa, č. 1, 2007, s. 21 – 36.

Slovensko-české vzťahy po rozšírení EÚ. In: Marušiak Juraj, Poláčková Zuzana: Európske výzvy pre Slovensko. VEDA, vydavateľstvo SAV: Bratislava 2007, s. 221-244.

K procesu s V. P. Čobrdom a spol. v roku 1962. In: Po tvojich cestách pevne kráčam. Zborník z osláv 300. výročia ružomberskej synody. Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu: Ružomberok 2007, s. 45 – 56. Zostavili: Martin Šefranko, Miroslav Kerekréty.

Represie voči cirkvám 1948-1951. In: Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 181-194. Zostavili: Pavel Žáček, Patrik Košický, Eva Guldanová.

K situácii Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v rokoch 1948-1951. In: TVORBA, roč. XV. (XXIV.), č. 4/2005, s. 26-28.

K ľudovej demokracii. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Uspořádali Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška. Praha: Národní archiv a USD AV ČR. 2005, s. 99-105.

Viktor Orbán a Benešove dekréty. In: Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 435-445. Editorka: Zuzana Poláčková.

Wstep, Słowacja – wprowadzenie. In: Słownik Dysydentow. www.karta.org.pl/wspolnemiejsce.asp Spoluautor Marušiak Juraj

K rozdeleniu Československa. In: Kmeť Norbert (ed.): “Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu…” Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 369-377.

Slovo na úvod. In: Kmeť Norbert (ed.): “Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu…” Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 7-16.

Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968-1989. In: Blažek Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha: Dokořán – Ustav českých dějin FF UK – Vyšší odborná škola publicistiky 2005, s. 41-53, 314-317.

Stret svetonázorov. In: Štyri desaťročia represálií komunistického režimu na Slovensku. (Zborník z konferencie o zločinoch komunizmu z 29.-30. mája 2003 v Košiciach). Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, s. 9-15.

Disent. In: Kmeť, Norbert, Marušiak, Juraj (ed.): Slovensko a režim normalizácie. Pre ÚPV SAV vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, s. 280-287.

Konflikt Jána Vojtaššáka so štátnou mocou v rokoch 1945-1951. In: Spišský biskup Ján Vojtaššák. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 9. mája 2001 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie 2003. Zostavil Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, s. 69-77.

Slovenská opozícia za normalizácie. In: Melanová, Miloslava; Pekník, Miroslav (zost.): Česká a slovenská společnost v období normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Liberecký seminár 2001. Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická-Katedra dejepisu; Ústav politických vied SAV. Bratislava: Vydavateľstvo VEDA-SAV 2003, s. 185-207.

Stratégia ECAV v období nastupujúceho komunizmu. I. časť. In: Cirkevné listy, mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania s prílohou evanjelické školy, roč. 115 (126), č. 4, apríl 2002, s. 55-59. a č. 5, máj 2002, s. 72-76.

Zápas farára Novomestského o udržanie zborového domu v Uhrovci. In: Soudobé dějiny, roč. 8, č. 2-3/2001, s. 444-457.

Postavenie cirkví na Slovensku 1948-1951. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 328.

Podpora ČR európskej integrácii SR po voľbách 1998. In: Mattoš, B., Pössová, J. (ed.): Medzinárodné vzťahy 2000. Krajiny V4 pred vstupom do Európskej únie. Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta medzinárodných vzťahov, Bratislava 4.-5.12.2000, s. 55-59.

SNR a jej snahy o riešenie štátoprávnych otázok jún 1992 – január 1993. In: Pekník, M. (ed.): Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika – Slovenské národné rady – Čechoslovakizmus. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 476 – 484. Spoluautor Ondrej Červený.

Likvidácia kláštorov. In: Naše svedectvo. Júl – august 2000, č. 1, s. 17 – 20.

Dozvuky normalizácie. In: Kritika & Kontext. 1/2000, roč. 5, s. 52-55.

Náboženské spoločnosti na Slovensku v období 1948-1953. In: Česko-slovenské vztahy, slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1999. Liberec 2000, s. 95-103.

Perzekúcie niektorých predstaviteľov evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku po r. 1948. In: Tóth, D., Kováčiková, K. (ed.): SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Materiály z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP 8. - 10. jún 1999, Múzeum SNP, Banská Bystrica. Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica. Banská Bystrica 1999, s. 406-416.

Činnosť komunistického režimu na ovládnutie rímsko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1951. In: Politické vedy, 2, č. 3, 1999, s. 67-88.

Snahy evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku o udržanie cirkevnej autonómie v r. 1948-1951. In: Politické vedy, 1, č. 2, 1998, s. 5-31.