UPSAV

Mgr. Petra GRIGELOVÁ, PhD.

Telefón:+421 2 54789724
E-mail:petra.grigelova@savba.sk
Životopis:


Rod. Kasanová
Narodená 1990

2008 – 2011 – bakalárske štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2011 – Bc.
2011 – 2013 – magisterské štúdium, politológia, FF UKF v Nitre
2013 – Mgr.
2015 – 2020 – doktorandské štúdium, teória politiky, Ústav politických vied SAV v Bratislave
2020 – PhD.
2022 – po súčasnosť vedecký pracovník ÚPV SAV

Výberová publikačná činnosť:


KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Analysis of the Idiolect of U.S. Presidents. The Language of
George W. Bush and comparison with his successor, Barack Obama. In The Annual of Language
& Politics and Politics of Identity. Praha: Charles University, 2013. Vol. VII. s. 61-76. ISBN
978-80-87404-48-5.

KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Comparison of G.W.Bush´s and B. Obama´s Foreign Policy
Concepts. In Tökölyová, T., Raczynski, R. (ed).: In Challenges of today: Politics and Society.
Gdańsk: Research Institute for European Policy, 2015. s. 30-56. ISBN 978-83-944614-1-6.

HIMPÁNOVÁ, M., KASANOVÁ, P., KOČNEROVÁ, M.: Ján Kubiš – Osobnosť diplomacie Slovenskej
republiky. In Civitas. ISSN 1335-2652, 2016, roč. 22, č. 50, s. 9-13.

KASANOVÁ, P.: Vstup Slovenskej republiky na medzinárodnú scénu. In Dobiaš, D., Eštok, G.,
Bzdilová, R. (ed).: In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou – Kam kráčaš demokracia. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. s. 511-522. ISBN 978-80-8152-450-9.

GRIGELOVÁ, P.: Parlamentná diplomacia ako významný faktor zahraničnej politiky Slovenskej
republiky v prvom roku samostatnosti. In Studia Politica Slovaca: časopis pre politické vedy,
najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2020, roč. XIII, č. 1, s. 18-40. ISSN 1337-8163.

GRIGELOVÁ, P.: Vzťah Slovenska k Rakúsku v 90. rokoch. In Eštok, G., Onurfák, A., Šutajová, J.
(ed).: In 1989-2019: Dekády zmien – Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2021. s. 185-200. ISBN 978-80-8152-991-7.