UPSAV

(Slovenské) intelektuálne dejiny / (Slovak) intellectual history

Slovenský intelektuál v 20. storočí ako politický mysliteľ a jeho  postavenie vo verejnom živote. (napr. prvá Československá republika, disent aj post-disent) (biografia, dielo, vplyvy, význam, reflexie, odkaz)

The Slovak intellectual in the 20th century as a political thinker and his position in public life (for example dissent, First Czechoslovak Republic, post-dissent, biography, work, influences, importance’s, message).

Meno školiteľa / Name of the supervisor: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt / Contact: Juraj.Marusiak@savba.sk