UPSAV

Sociálne myslenie ako súčiniteľ politiky / Social thought as a co-factor in politics

Jednotlivé objekty zamerania sociálneho myslela a ich reflexia (sociálno-ekonomické problémy, triedny boj, sociálny útlak, inštitúcie, etc.), kapitalizmus a jeho marxistická analýza, otázka sociálnej revolúcie, konkrétne osobnosti sociálneho a politického myslenia a ich prínos (v prípadnej komparácii).

Individual objects of social thought and their reflection (socio-economic problems, class struggle, social oppression, institutions, etc.), capitalism and its Marxist analysis, the question of social revolution, key figures of social and political thought and their contribution (with their potential comparison)

Meno školiteľa / Name of the supervisor: PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Kontakt / Contact: peter.dinus@savba.sk