UPSAV

Straníckosť v kontexte politického vývoja po r. 1989 / Party politics in the context of political development after 1989

Cieľom je zobraziť jej rôzne formy a ako ju využívajú politické strany a záujmové skupiny na presadenie si vlastných cieľov. Konkrétne príklady: zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, ekonomika. Potrebné je identifikovať, ako spomínané politické a záujmové skupiny operujú s daným pojmom, a či ich hlásenie sa k určitému politicko-ideovému smeru je len deklaratívne, alebo samy prispievajú k jeho argumentačnému rozvoju.

The aim is to show its different forms and how it is used by political parties and interest groups to promote their own goals. Specific examples: health, social security, education, economics. It is necessary to identify how the aforementioned political and interest groups operate with the concept, and whether their espousal of a particular political-ideological direction is merely declarative or whether they themselves contribute to its argumentative development.

Meno školiteľa / Name of the supervisor: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt / Contact: Norbert.Kmet@savba.sk