UPSAV

Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy / Sub-regional cooperation in Europe - tradition and current trends

Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.

Evolution of cooperation among countries in individual sub-regions of Europe over the 20th - 21st centuries. The objective is to identify the actors of sub-regional cooperation and the way in which the individual sub-regions have been formed. The subject of research may also include institutional aspects and comparison of individual sub-regional structures operating on the European continent in the observed period.

Meno školiteľa / Name of the supervisor: Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt / Contact: Juraj.Marusiak@savba.sk