UPSAV

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedeckého pracovníka / vedeckej pracovníčky

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedeckého pracovníka / vedeckej pracovníčky


ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV, V.V.I. VYPISUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE VEDECKÉHO PRACOVNÍKA/VEDECKEJ PRACOVNÍČKY

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV, v.v.i. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky

Požadované kvalifikačné predpoklady:
    • Požadovaným kvalifikačným predpokladom je dosiahnutý tretí stupeň  vysokoškolského vzdelania – akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent v odbore politológia a príbuzných odborov (tzv. vied o človeku a spoločnosti)
    • Kvalifikácia na úrovni samostatného vedeckého pracovníka/pracovníčky (IIa) v odbore politológia, resp. príbuzného zamerania, prípadne predpoklad rýchleho splnenia potrebných kritérií;
    • Prax aspoň 6 rokov
    • Schopnosť analýzy politických aspektov globalizácie / deglobalizácie na Slovensku v širšom kontexte regiónu strednej a východnej Európy;
    • Popri znalosti angličtiny je požadovaná aj znalosť ďalšieho jazyka / jazykov regiónu strednej a východnej Európy
    • Očakáva sa aj schopnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov a publikačná činnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzať predložiť:
    • Životopis s odkazom na publikačné portfólio (ORCID)
    • Zoznam doteraz riešených grantových projektov
    • Úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa
    • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle ústavu www.upv.sav.sk

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru/účasti na výberovom konaní spolu s uvedenými dokladmi zasielajte v termíne do 06.06.2023 elektronicky na hudecova.jana@savba.sk 

Termín výberového konania: 14.6.2023
Termín nástupu: podľa dohody