UPSAV

Význam politickej filozofie 17. až 19. storočia pre súčasnosť / Importance of political philosophy from 17th to 19th centuries for contemporary

Vybrané osobnosti ako napr. Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Federalist-Papers, Alexis de Tocqueville, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Thomas Paine aj iné a ich význam pre súčasnosť resp. ich reflexia v reálnom politickom živote alebo ich význam a reflexe v modernej politickej teórii resp. v teórii demokracie. Vplyv politickej filozofie 17. - 19. storočia na slovenské politické myslenie v 19. a 20. storočí. Recepcie politickej filozofie 17. - 19. storočia na Slovensku v 19. a 20. storočí.

Selected personalities of (classical) political philosophy (e.g. Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Federalist-Papers, Alexis de Tocqueville, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Thomas Paine and others) and their relevance for the present and their reflection in real political life and for modern political science and theory. The influence of 17th-19th century political philosophy on Slovak political thought in the 19th and 20th centuries. The reception of 17th-19th century political philosophy in Slovakia in the 19th and 20th centuries.

Meno školiteľa / Name of the supervisor: Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Kontakt / Contact: Norbert.Kmet@savba.sk