UPSAV

Konkurz - doktorandské štúdium 2023, 2. kolo

Ústav politických vied SAV, v.v.i. v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, vyhlasuje konkurz na miesta v dennom a externom

doktorandskom štúdiu na Ústave politických vied SAV, v.v.i.

v študijnom odbore politické vedy (politológia)

pre akademický rok 2023/2024.

Prihlášku treba podať na študijné oddelenie Filozofickej fakulty UPJŠ do 20.08.2023.
Konkurz prebehne hybridnou formou, buď osobnou účasťou v zasadacej miestnosti Ústavu politických vied SAV, v.v.i. (Bratislava, Dúbravská cesta 9) 25.08.2023 o 10.00 hod., alebo on-line. Na konkurz budete pozvaní osobitne listom.
 
Požiadavky pri konkurze:
Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (ciele, metódy, hypotézy, podrobná osnova, zoznam literatúry, zdrojov a materiálov k téme) v rozsahu cca 5 strán. Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej činnosti, doklady o umiestnení v ŠVOUČ, ŠVK a iných odborných súťažiach.
Prezentovanie diplomovej magisterskej práce (uchádzač prinesie prácu na konkurz, na záver konkurzu mu bude vrátená).
Načrtnúť predstavu o svojej participácii na vedeckom živote ÚPV SAV, v.v.i.

Na doktorandské štúdium sa môže prihlásiť absolvent 2. stupňa študijného programu politológia, alebo príbuzného študijného programu (najmä relevantného k špecializovanej téme dizertácie).

Anotácie tematických okruhov pre projekty dizertačných prác
Uchádzač volí konkrétny výsek z tematického okruhu. Je vhodné vstúpiť vopred do kontaktu s koordinátorom doktorandského štúdia: Mgr. Jurajom Marušiakom, PhD. Odporúčame rozhovor s koordinátorom ešte pred podaním prihlášky. Dohodnite si mailom konzultáciu: juraj.marusiak@savba.sk