UPSAV

Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky

Ústav politických vied SAV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská národná knižnica
Katedra politológie FF UPJŠ Košice
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra
Historický ústav SAV

Vás pozývajú
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky

Martin, 27. – 28. júna 2013
Slovenská národná knižnica
Konferenčná sála

PROGRAM KONFERENCIE