UPSAV

Politické vedy 1/1999

smallpv0199Obsah 1/1999


ŠTÚDIE

Getnet Tamene: Demokratické zmeny súčasnej Afriky     s. 5

Silvia Miháliková: Konceptuálny rámec skúmania politickej kultúry     s.42

Samule Cambel: Hospodárska a sociálna politika SNR v Slovenskom národnom povstaní   s. 80

Marta Zágoršeková: Kultúrna dimenzia globalizácie     s. 100

DISKUSIA

Jana Gašparíková: Rozhovory o budúcnosti s Pentti Malaskom   s. 113

RECENZIE

Zoltán Pástor: Americká spoločnosť medzi víziou a realitou   s. 128

Roman Kašuba - Martin Laššák: Teória a prax diplomacie     s. 131

Juraj Marušiak: Slovenské národné rady v kontinuite času     s. 136

INFORMÁCIE

Ivan Haramia: Textová exegéza v rímskom práve     s. 141

Radoslava Brhlíková - Jozef Kiss: Bezpečnosť a stabilita v strednej Európe - regionálne aspekty   s. 145