UPSAV

Politické vedy 1/2000

smallpv012000Obsah 1/2000


ŠTÚDIE

Tatiana Mandová - Vladimír Manda: Idea pokroku v koncepcii otvorenej spoločnosti F. A. Hayeka     s. 5

Juraj Marušiak: Postavenie nekomunistických strán v politickom systéme Slovenska v druhej polovici 50. rokov   s. 22

Zoltán Pástor: Nové možnosti a staré problémy na prahu ďalšej etapy maďarsko-slovenských vzťahov   s. 69

Getnet Tamene: Bet-Izrael (Falaši): židovská menšina etiópskeho pôvodu v Izraeli     s. 97

Jurij Jurijčuk: Problémy Bukoviny v ukrajinsko-rumunských vzťahoch a súčasnosť   s. 120

DISKUSIA

Zoltán Pástor: Niekoľko postrehov a hľadaní východísk     s. 134

RECENZIE

Marek Grejták: Koniec jednej éry?     s. 141

Dušan Polonský: Poznámky o sociálnej nerovnosti, sociálnej stratifikácii a sociálnej mobilite spoločnosti   s. 147

INFORMÁCIE

Jana Hudecová - Mário Nicolini: Európske dni `99     s. 163

Dušan Polonský: Verejná správa a proces decentralizácie na Slovensku a vo Francúzsku   s. 166